Készülj fel, hogy kifoszd az ellenséget! – üzenet Páska idejére

Készülj fel, hogy kifoszd az ellenséget! – üzenet Páska idejére

Készülj fel, hogy kifoszd az ellenséget! – üzenet Páska idejére 1024 681 Rádió Sansz

Az istentisztelet elején Dávid életéből egy történetet olvastunk fel Sámuel első könyvéből, amikor az amálekiták feldúlták Siklágot, Dávid üldözőbe vette őket, és kiszabadította a családjaikat, jószágaikat az amálekiták kezéből, sőt, hatalmas zsákmányt szerezve tért vissza embereivel.

Szilveszterkor az egyik hangsúlyos, fő üzenet az volt, hogy ellene mondjunk az ördögnek, ellene mondjunk az ellenségnek. És testületileg ellene mondtunk szisztematikusan a gonosz minden cselekedetének, pusztításának, kívánságának és kísértésének. Így ellene mondtunk azoknak a dolgoknak is, amelyekről akkor még nem is tudtunk. Úgy hiszem, ahhoz hogy, meg tudj erősödni a jóban, szükséges a gonosznak való ellene mondás.

Az elmédben ellene kell állnod a gonosznak. Nagyon sokszor halljuk, hogy „fejben dől el a győzelem”, például a sportolóknál is. A keresztény életre is igaz ez: „A fejben dől el a győzelmed”. A gondolkodásmódtól függ, hogy az aggódás és a félelem, vagy a bizalom és a hit tölti be a szíved és a lelked. Hogy mi uralja le az életemet, az azon is múlik, hogy milyen gondolatokat engedek meg az elmémben. 

Nem véletlenül mondja Pál apostol a Filippibeliekhez írt levelében, ha jön az aggódás, akkor ne aggódjunk, hanem „hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat Isten előtt, és meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban (Fil.4,6-7); és „azokon gondolkodjatok, amik jó dolgok, igazak, tiszták, dicsőségesek, hittel teljesek”, reményteljesek. Ezekről gondolkodjatok, és a békesség Istene veletek lesz.” (Fil.4,8-9). Vagyis ahhoz, hogy az aggodalom ne tudja leuralni a bensőmet, az aggodalom ne tudja kiszorítani a bizalmat, a békességet, ne tudja kiszorítani Isten szeretetét (egyrészt, hogy azt be tudjam fogadni és át tudjam élni, másrészt, hogy én is tudjam Őt szeretni), és békesség legyen a szívemben, ahhoz szükséges, hogy a gondolkozásmódomat megfegyelmezzem. A kapcsolatainkban – de ha házasok vagytok, akkor jól tudjátok, hogy a házastársi kapcsolatban is – kulcsdolog a gondolkozásmódunk. A barátságokban, testvéri vagy munkatársi kapcsolatokban, vagy a házasság szinte minden területén is sok mindent meghatároz az, hogy mi van az elménkben.

A mostani Hírlevélben van két prófétai üzenet. Jézus véréről, Reninek a „Szabadulás szavá”-ról is van benne írás. Beletettem Doug Addisonnak egy tegnapelőtt megjelent rövid írását, áprilisra szóló prófétai üzenetét: „NYÍLIK A REMÉNYSÉG AJTAJA”. Hóseás prófétától van ott egy bibliavers:

Hóseás 2,14 „És onnan adom meg neki az ő szőlőjét és az Akor Völgyét a Reménység Kapuja gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején, és mint Egyiptomból való feljövetelének napján.”

Az Akor Völgyében volt egy évszázadokig emlékezetes esemény az izraelitáknak: egy vereséget élt át ott Izrael. Onnan küldtek ki Ai városa ellen néhány ezer embert, mert kisváros volt, és a jerikói győzelem után úgy gondolták, hogy nem kell az egész hadsereget felvonultatni, elbír vele néhány ezer válogatott harcos. Mióta kijött Egyiptomból Izrael népe, évek óta ez volt az első csatája Izraelnek, amiben vereséget szenvedtek, és harmincegynéhány ember meghalt. Mély bánat, komoly gyász, Isten előtt való megalázkodást vont maga után, de aztán Isten szólt Józsuénak: „Miért te borulsz arcra előttem? Hiszen nem te vétkeztél, hanem volt valaki Izrael fiai között, aki vétkezett.” És ezután Isten kijelentette Ákán bűnét, aki Jerikó elfoglalásakor ellopott egy s mást az Úrnak szentelt dolgokból, és elrejtette a sátra alá. Amikor ez kiderült, és ezt megvallotta, akkor megkövezték, megégették, majd egy nagy kőhalmot raktak fölé. Így pusztította ki Isten az engedetlenséget, a képmutatást, a hazugságot, a félszívű odaszántságot az Ő népe közül. Ez volt Akor völgye. Erről mindig vereségként és szégyenként emlékeztek meg Izrael fiai. Szégyenként élték át évszázadok után is. Hóseáson keresztül pedig azt mondta az Úr, hogy Akor völgyét (ami a problémáknak, a csapásoknak, a bajoknak a völgye), Reménység Kapuja gyanánt megnyitom számotokra, és úgy énekel majd ott, mint ifjúságának idején az Én népem, és mint Egyiptomból való feljövetelének napján”.

Emlékezzünk meg, ilyen prófétai üzenet hangzott el – csak egy-két mondatot olvasok fel: „Áprilisban még a nehézségek völgyében járunk, de ahogy beérünk májusba, már ott van a Reménység Kapuja”. 

Azt kérdezed, hogy ’honnan veszed ezt?’ Egyszerűen onnan, ahogy a 2.Krónika 20,20-ban olvashatjuk: 2.Krón.20,20 „… Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakók! Bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és megerősíttettek! Bízzatok az Ő prófétáiban, és szerencsések lesztek!” 

Ugye sokan vannak a végidőket, apokaliptikus eseménysorokat már elkezdődni vélt és azt hirdető próféták? Viszont én inkább hiszek azokban a próféciákban, amik Isten szívéből, az Ő szívében levő dolgokról szólnak. Amit az egyik Zsoltárban így olvashatunk: „Mit szól az Úr az én népemnek?” „Kétség nélkül békességet szólok az Én népemnek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. (Zsoltárok 85,9) Ez Isten üzenete. 

Jeremiást bolondnak tartották, és jól tudjuk, hogy nem fogadták el az üzenetét. Mártírhalált halt, a zsidók ölték meg. Jeremiás azt mondta az Úr üzeneteként, hogy „reményteljes jövőt készítek számotokra” (Jer.29,11). Pedig, ha körbenéztek, akkor azt látták, hogy az ítélet ideje volt körülöttük, a halottaknak, a vereségnek, a pusztulásnak, a kiraboltságnak, a rabszolgaságnak az ideje jött el Izrael számára. Jeremiás pedig ekkor kezdte el hirdetni: „Azt mondja az Úr: „Én reményteljes és jó jövőt készítettem el számotokra”. Ha én csak a látható, körülöttünk lévő dolgokra néznék, és eszerint kellene most beszélnem, akkor nem ezeket mondanám. Doug Addison, vagy a többi próféta sem.

Jósafát ott volt egy teljesen kilátástalan helyzetben (2.Krónika 20,20), nem találtak megoldást. Ott volt előttük az ellenséges egyesült hadsereg. Keresték az Urat, mit lépjenek, és az Úr Jaházielen keresztül üzent. Nem tudom, hogy olvasható-e máshol a Bibliában a neve, mindenesetre nem volt egy közismert személy. Jósafát király egy igen éles harci helyzetben a prófétai szótól tette függővé a jövőjüket. És Jaháziel üzenete szerint kihirdette, hogy állítsák hadrendbe a népet, az énekeseket az első sorba, fegyver nélkül, hogy teljes erejükből, teljes torkukból dicsőítsék az Urat, hogy így vonuljanak fel, és álljanak az ellenség elé: nem fegyverekkel, hanem Istent dicsőítve. És emlékezünk, Isten egy hatalmas győzelmet adott a dicsőítésen keresztül. Ráadásul nem aznap mentek a csatába, amikor Jaháziel prófétált, hanem másnap reggel. Tehát volt bőven idejük a kétségeikre, félelmeikre, az aggódásaikra, negatív beszédekre, a pletykálásra, a reménytelenségeik és a csüggedéseik kibeszélésére. Volt lehetőségük ezekre, de nem ezt tették, hanem arról beszéltek, hogy Isten fantasztikus jó dolgot készített el. Pedig csak egy ’névtelen’, (bocsánat a kifejezésért) egy ’nevenincs’ próféta – akiről nem tudjuk, hogy máskor is lett volna prófétai üzenet tőle –, azt mondta a királynak: „Álljatok csatarendbe, és menjetek fegyver nélkül az énekesekkel, Istent dicsőítve az ellenség elé!” – Micsoda balgaság! A természetes logika és észjárás szerint – pláne egy hadvezér részéről – mekkora bolondságnak tűnik. De Jósafát elfogadta Isten üzenetét Jaházielen keresztül. Sőt, elfogadta Isten egész népe. Nem tudom, hogy milyen folyamat volt, voltak-e zúgolódások, ez nincs megírva. De azt tudjuk, hogy reggel felállt az egész nép csatarendben, és Istent dicsérte. Azt tudjuk, hogy másnap egy hatalmas győzelmet adott az Úr az Ő népének. És a 20. versben azt mondja Isten Szava: „Bízzatok az Úrban, és bízzatok az Ő prófétáiban, és szerencsések/győztesek lesztek!” 

Isten népe az Isten háza, az Eklézsia, az Egyház. Ezt a Házat a Kősziklán építi maga Jézus Krisztus. Ő maga ez a Kőszikla, és ezen a Kősziklán van alapzat. Az alapkövek az apostolok és próféták. És Isten már elkezdte felépíteni nemzetközileg az Eklézsiában az apostoli és prófétai szolgálatot. Miért? Hogy az alapokra a felépítmény is rájöjjön, hogy a Ház elkészüljön. Miért? Mert azt mondja az Úr az Ő prófétáin keresztül: Felépítem Dávid leomlott sátorát, hogy behozzam a többieket is, akik még nem ismernek Engem, akik még nem ismerték meg a jelenlétemet”. Eljött annak az ideje, hogy Isten Háza fölépüljön és megálljon az apostolok, próféták alapkövén, a Kősziklán, Jézus Krisztuson, azért, hogy befogadóképes legyen. Ehhez pedig az szükséges, hogy bízzunk Istenben, és az Ő prófétáiban.

„Drámai változások jönnek a Páska időszakában.”

Jövő héten Nagyhét, egy hét múlva pedig Húsvét vasárnap lesz. Egy mondat a prófétai írásból: „Mind a természetes orvoslásra, mind a természetfeletti gyógyulásokra a Mennyből már fel lett szabadítva, és ki lett árasztva a megoldás, és úton van.” És mindezeket meg fogjuk látni májusban. „De mi lesz addig?” – kérdezed.

Istennek van másik üzenete is: ez az időzítés és a menedékvárosok ideje. Mózes könyvéből, a Tórából ismerjük a menedékvárosok elvét. Isten térségenként rendelt egy-egy várost, ha valaki vétlenségből ölt meg valakit (pl. favágás közben véletlenül lerepült a fejsze feje, és meghalt valaki emiatt), az megmenekülhessen (mivel akkor élt a vérbosszú törvénye – vagyis a legközelebb álló családtag megölhette a gyilkost – kivéve, ha be tudott futni a menedékvárosba. A menedékvárosban a vének, a város vezetői meghallgatták a történetet, és ha valóban vétlenség volt, akkor menedéket adtak annak az embernek. Ott élhetett, és ott nem ölhette meg a rokon, a vérbosszuló. 

Az elmúlt évben és ősszel is, amikor elkezdődött a zsidó időszámítás szerinti újév, és a szilveszteri erre az évre előretekintésünk alkalmával is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy Isten azt akarja, hogy ’Gósen földjei’ jöjjenek létre. Miért? Azért, hogy amikor csapások jönnek a világra (Egyiptomra), legyenek olyan régiók, legyenek olyan helyek, ahol Isten oltalmat adjon az odamenekülőknek. Gósen földjén nem voltak csapások, mert az Úr megőrizte. Amikor sötétség volt Egyiptomban, Gósen földjén nem volt. Amikor a sáskák mindent lelegeltek Egyiptomban, Gósen földjén nem voltak sáskák. Amikor tetvek meg a békák mindent elleptek Egyiptomban, Gósen földjén mindez nem volt. És a prófétai üzenet így szól: Az Úr menedékvárosokat emel fel a Páska idején. Ezek olyan személyek(!) és helyek – ezek Békesség Házai, otthonok, családok, személyek –, akik és ahol a gyógyító kenetet hordozzák, és biztonság lesz a vihar idején mások számára.” Ilyen helyekre be tudnak menekülni az emberek. Ez Isten prófétai üzenete.

Olyan időszakban vagyunk, amikor otthon kell maradnunk. Otthon vagytok ti is. Tudom, hogy valaki nehezen bírja – az otthonmaradáshoz van néhány bölcs tanács, amit érdemes megszívlelni, de most nem ezzel foglalkozunk. Az viszont biztos, hogy kell csinálnod egy jó napirendet. Legyen napirended. Tudd mihez tartani magadat. A napirended tükrözze a szívedben levő hited fontossági sorrendjét. 

Ha fölkelsz, akkor kelj föl. Ne csak úgy, hogy kimegyek wc-re pizsamában vagy mackóban, és csinálok ezt-azt, aztán elfekszem, stb. Ne így. Hanem öltözködj fel, mint amikor elmennél munkába. Öltözködj fel csinosan. Hölgyek, ugyanúgy rakjátok fel a sminket, mintha elmennétek a munkahelyre. Miért? Mert önmagában a felöltözködés is stimulálja az elmét, egy összeszedettséget ad a gondolkozásmódodban, és sokkal inkább tudsz fókuszálni a tennivalókra, az elvégzendőkre. Persze ne csak arra gondoljunk, hogy milyen természetes munkahelyi és otthoni feladataink vannak, hanem gondoljunk arra, hogy vannak szellemi teendőink is.

Doug Addison üzenete, hogy ’mivel elszigetelten otthon maradunk, az Úr egyfajta kárpótlást is ad ennek fejében: ad látásokat, álmokat, prófétai útmutatásokat és kijelentéseket a Mennyből’. Várjuk! Legyünk erre nyitottak, hogy tudjon Isten szólni ilyen módon is egy nagyobb intenzitással. ’Állj készen, hogy egy új időszakba tudj belépni ebben a hónapban, a Páska idején! A Páska (’peszah’ = ’elkerül, kikerül, megkímél, átvonul’ szóból származik) Isten nagyságára, fenségére, dicsőségére, oltalmára és szabadítására emlékeztet, újból és újból a megváltásra, a húsvéti bárányra, a páska bárányra emlékeztet. 

A Páska arra emlékeztet, hogy a mi Húsvéti Bárányunk a Názáreti Jézus Krisztus, aki megáldoztatott értünk, kifolyt a vére, és az Ő vére miatt oltalom van mindazokon, akik fölveszik a Bárány vérét, akik hisznek a Bárány vérének erejében.

E hétvégén két embertől raktam be prófétai üzenetet a Hírlevélbe, de nagyon sok prófétai üzenettel találkozhatsz – főleg ezekben a napokban. Tudjátok, a fürdőszobákban, a konyhákban van meleg vizű csap, és van hideg vizű csap. Ha a hideg vizű csapot nyitod meg, akármennyit is vársz, akkor sem fog jönni belőle a meleg víz. Ha a gázcsapot nyitod meg, akkor abból nem fog szamócaszörp folyni. Ezt úgy szoktuk mondani: „Bolond lyukból bolond szél fúj”. Ne nyisd meg a ’bolond-lyuk’ csapját! Ne nyisd meg a ’hitetlen és károgó’ csapot! Ne nyisd meg a ’pletykáló-kritizáló csapot’ – bátorítalak titeket erre a hétköznapi, egymással való beszélgetések kapcsán is. 

A hitnek szava legyen a szánkban. Pál apostol ezt úgy írja:

2.Kor.4,13 „Mivel a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: ’Hittem és azért szóltam’. Éppen ezért mi is hiszünk, és azért szólunk.” 

Nem azért szólok, mert kételkedek! Ha kételkedsz, akkor ne szólj! A hitnek embere miért szólal meg? Mert hisz. Onnan lehet tudni, hogy Isten embere szólal meg, hogy az a hitnek a beszéde. Mert ezért szólal meg. A hitnek forrásából hit jön ki. Nincs olyan, hogy egyszer a hitet mondom ki, máskor meg a hitetlenséget. Egyszer jót mondok a testvéremről, máskor meg súsárolok. Az nem működik. Keveredik. Arra bátorítalak, hogy szánjuk oda magunkat arra, hogy higgyünk és ezért szóljunk! Mivel „hittem, ezért szóltam”, ezért a hitnek a szavát szóljuk mi is:

Zsid.11,1 „A hit a reménylett dolgok valósága (= tulajdoni lapja), és a nem látott dolgokról való meggyőződés (= perdöntő bizonyíték).”

Zsid.11,3 „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állt elő.”

Mi a hit szava? Azt jelenti: lehet, hogy nem látom, nem érzékelem, de meg vagyok róla győződve, és ezért kimondom. Meg vagyok arról győződve – bár nem látom, de tudom –, hogy már létezik, mert Isten elkészítette, eltervezte, elhatározta, eldöntötte. És ezért megkeresem, megtalálom a Bibliában, Isten írott Beszédében. Amikor tudom, hogy meg van írva, vagyis MÁR MEGVAN, akkor azt kimondom, akkor is, ha nem érzem, nem azt érzékelem a körülményeimben, de kimondom, és meg vagyok arról győződve, hogy láthatóvá is fog válni. Ezt jelenti Istenben, és Isten Beszédében való hit.

Ebben a hónapban Isten fölszabadít és kiáraszt számodra prófétai stratégiákat. Ez azt jelenti, hogy ezeken keresztül Isten lehetővé teszi számodra, hogy képes legyél áldást befogadni. Egy keserű, panaszkodó, másokra ujjal mutogató, negatív dolgot erősítő, és állandóan reménytelenséggel károgó szívvel és szájjal nem veszem észre az áldást, amit Isten elkészített. Ahhoz, hogy észrevegyem és birtokba vegyem az Atya által számomra már elkészített dolgokat, szükséges, hogy az elmémet elkészítsem erre. 

Ha például tudod, ha XY-t felhívod, felveszi a telefonját, és ő tuti, hogy egyből negatív dolgokat kezd el mondani, már eleve készülj fel, hogy milyen ígéretekkel, bátorításokkal fogod őt buzdítani, milyen dolgokkal fogod őt a reménységre indítani és afelé kanyarítani, és milyen hittel teli dolgokat fogsz neki mondani. Ne add meg magad a reménytelen, a csüggedt, a kilátástalan, a másokat ócsárló dolgoknak. Köszönöm szépen. Kérd az Urat, hogy adjon számodra személyes húsvéti-, páska-, azaz ’elkerülő’-stratégiát. A Kivonulás könyve 12. fejezetében egy valóságos páska-elkerülő stratégiát látunk, amit Mózesen keresztül Izráel fiainak adott az Úr: ahogy a páska-bárány vérét fölkenték a szemöldökfájukra és ajtófélfájukra, a pusztító elkerülte az életüket és otthonukat. 

Nem valószínű, ha ezt most megcsinálod fizikailag ugyanúgy, hogy az ma működne. Ne próbáld ki – hiszen meg van írva, hogy „a betű megöl” – de van tovább is, mert: „a Szellem megelenevít”. Kérjünk Istentől konkrétan az életünkre vonatkozó peszah-stratégiát, elkerülő stratégiát, amivel a pusztító elkerül téged is és azokat, akiket Isten rád bízott

Légy békességben – amikor viharok között haladunk is, ne felejtsük el, hogy Isten a Békességnek az Ura, Ő a Békesség Istene. A Rómaiakhoz írt levél vége felé Pál apostol írja: ahhoz, hogy a győzelmet átéljük, meg kell ragadnom belül a szívemben, az elmémben a Békesség Istene jelenlétét, mert „a Békesség Istene az, aki megrontja a lábaink alatt a sátánt hamar” (Róma.16,20). Ehhez pedig a kulcs, a Filippibeliekhez írt levélben leírtak, hogy mi legyen az elménkben, a gondolkodásmódunkban:

Fil.4,8-9 „Továbbá, testvéreim, azokról gondolkozzatok, amik igazak, tisztességesek, amik igazságosak, tiszták, amik szeretetreméltók, amik jó hírűek, ha van valami erényes, és ha van valami dicséretes. (9) Amiket tanultatok, hallottatok és láttatok is tőlem, azokat cselekedjétek, és a Békesség Istene veletek lesz.”

Stratégiákról, hogyan segíts másoknak… 

Magyarországon is egy hónap alatt több százezren veszítették el állásukat, és a március közepi előrejelzések szerint a járványügyi helyzet végére Magyarországon is bőven 1 millió fölött várható a munkanélküliek száma. 2020. áprilisi adatok szerint az USA-ban már több mint 26 millióan veszítették el az állásukat – ez az ottani összlakosság több mint 8 százaléka, és még nincs vége a járványnak. Nehéz ezeket az óriási számokat felfognunk, de azt már könnyebben érzékeljük, hogy a gyülekezetben, a barátaink, az ismerőseink között vannak olyanok, akik elveszítették a munkájukat, vagy kényszerszabadságra küldték őket. Van úgy, hogy fizetős, és van, hogy fizetés nélküli szabadságra küldték őket, de akkor legalább megmarad a státuszuk. A rosszabb az, amikor a státuszt is megszüntetve küldenek el a munkahelyről, és már formálisan sincs meg a munkahelyük és sincs miből élniük. És ilyen emberek ezrével vannak körülöttünk az országban. Fontos, hogy imádkozzunk értük, és amit meg tudunk fizikailag vagy anyagilag tenni értük, tegyük meg az ismeretségi köreinkben, és segítsünk, amiben van lehetőségünk. Súlyosan érinti ez az egész országot, de az egész világgazdaságot is.

Az 1. Mózes 26-ban van Izsák története megírva. Nagy éhínség volt az országban. Először Izsák le akart menni Egyiptomba, de Isten szólt hozzá, hogy ne költözzön Egyiptomba, így végül nem ment oda, hanem a filiszteusokhoz, Gérárba ment el. Az ottani királyhoz, Abimélekhez kéredzkedett be családjával. Ismerős a történet, Rebekát a feleségét letagadta, hogy nem a felesége, hanem csupán rokona, hogy mentse az saját életét. De ott olvassuk azt, hogy:

1.Móz.26,12Izsák vetett azon a földön, és százszor annyija lett még abban az esztendőben, mert az Úr nagyon megáldotta őt.” 

Ez egy Istentől kapott stratégia volt, mert az nem volt természetes, hogy az évek óta tartó szárazságban és éhínségben elvessen egy csomó magot valaki. Mert az emberek tartalékoltak. Elraktározták a vetőmagot is, mert nem tudták, hogy mikor lesz vége az éhínségnek. Nem vetettek, hanem a vetőmagot tartalékolták, mert nem volt eső. Eddig amit elvetettek az előző évben, ott maradt a földben, nem kelt ki, nem lett belőle termés. Amit elvetettek tavalyelőtt, hasonló módon volt. Ezért az idén sem vetettek. 

De Izsák mit csinált? Elment, és az éhínség közepette vetett! A szárazság között is vetett. Miért? Ő nem azt várta, hogy ’ott fog kiszáradni a mag, amit elvetek a földbe’, hanem azt várta, hogy ebből termés lesz. És százszoros termést adott neki Isten – még abban az évben! Senki másnak nem volt ilyen, csak neki. Nem volt a többieknek magjuk? Dehogynem. De mások nem vetettek azok között a kilátástalan körülmények között. Nem vetettek, mert nem volt reménységük, hogy vége lesz a szárazságnak. Nem volt reménységük, hogy van értelme vetni. 

Isten azt mondja most, hogy kérj olyan stratégiát gazdaságilag, hogy melyek azok a lépések, prófétai kilépések az életedben, amelyen keresztül Isten meg tud áldani harminc-, hatvan-, és százszorosan téged. És nem MAJD valamikor száz év múlva, hogy az unokáid majd áldást nyerhessenek abból, hanem azt mondja: „még ebben az esztendőben”!

Józsefek kelnek fel…

Ahogy tegnap pakolásztam, kezembe került a szilveszteri üzenet. A Józsefekről és Dánielekről volt szó benne. Ekkor visszaemlékeztem, az elmúlt félévben nagyon sok prófétai üzenet és tanítás is hangzott el a Józsefekről különböző fórumokon. Miért? 

Mert Istennek egy olyan időzítése van, hogy elő akarja hozni a Józsefeket, akik eddig a homályban, az ismeretlenségben voltak. Józsefnek nem volt dicső múltja. Tudjuk, hogy teljesen igaztalanul, hamisan lett megvádolva, és amiatt került börtönbe. Nem az ő bűne miatt, hanem Potifár feleségének erkölcstelensége és hazug rágalmai miatt került börtönbe, de Isten fölemelte, és olyan helyzetbe emelte föl, hogy magasabbra került, mint előtte lehetett volna. 

A fáraónak nyugtalanító álmai voltak – a hét kövér és hét sovány tehénről, majd a hét kövér és hét sovány, toklászos kalászról. Vajon előtte nem volt álma a fáraónak? Csak ez az egy álma lett volna? Miért pont ebből az álomból csinált ekkora ügyet a fáraó? Minden álom-magyarázót, varázslóját odahívta, és próbálta megtudni, hogy mit jelent ez az álom. Úgy gondolom, hogy előtte is voltak álmai, de nagyon is tudta, hogy ez egy olyan hangsúlyos, olyan fontos álom, ami rá és az egész birodalomra kihatással van. Isten ráhelyezte ennek a terhét és a súlyát az álmodóra. 

Így került ki a börtönből József. Elmondta az álom magyarázatát: most jön hét bő esztendő, azután jön hét szűk esztendő, és óriási szegénység, éhség, nyomor lesz, de el lehet ezt kerülni! Ez az álomban nem volt benne. A fáraó megkérdezte, hogyan lehet ezt elkerülni. És József Istenből fakadó bölcsességgel elmondta, hogyan: A hét bő esztendő alatt be kell gyűjteni magtárakba mindazt a termést, amit csak lehet, és utána majd a hét szűk esztendő alatt kiosztják és eladják. Így is lett, és nemcsak Egyiptom népe menekült meg, hanem Izrael fiai is – Jákób és az ő fiai, nemzetsége így menekült meg. Sőt más népek fiai is megmenekültek a fáraó álmán és a Józsefen keresztül adott stratégián keresztül.

Isten azt mondja, hogy ’keresd meg a Reménység Kapuját, ha most csapásokat és nehézségeket élsz át!’ Ő megígérte, hogy az Akor Völgyét a Reménység Ajtaja gyanánt megnyitja számodra. 

Ha most aggódások, félelmek, szorongások, kilátástalanságok vannak a járvány, a betegség, a halál, vagy a gazdasági csőd, az egzisztenciális bizonytalanság, a fizetésképtelenség miatt benned, akkor is azt mondja az Úr, hogy keresd Őt, mert Ő ezeket problémás helyzeteket – az Akor Völgyét – megváltoztatja, és Reménység Ajtaja gyanánt megnyit számodra új lehetőségeket!

Chuck Pierce néhány napja emlékeztetett, hogy tavaly ősszel volt egy prófétai üzenete, hogy 2020-ban, most áprilisban egy valódi Páskát fog átélni Isten népe. Mi az, hogy valódi Páska? Pontosan ő sem tudta még akkor, de azt jelentette már az akkori üzenet szerint is, hogy Isten népe valóságosan átéli a pusztító látogatását – de a Bárány vére által a ’páskát’ is, az ’elkerülést’ is. Ezt látjuk most. 

Friss adatok szerint (2020. április 23.) közel 190 ezren haltak már meg a COVID-19 vírusban, csak az USA-ban több mint 47 ezren. Nagyon sokan meghaltak, Magyarországon 239-en. Adjon az Úr kegyelmet és vigasztalást a családtagoknak, a rokonoknak, az itt maradottaknak, hogy ne egy megkeseredettség legyen, hanem egy Isten felé való fordulás, mert Isten valóságos vigasztalást akar adni – akkor is, ha tudom, hogy nem lehet pótolni egy személyt. De mégis Isten az Ő szeretete és jósága megtapasztalása által, vigasztalást tud adni ezekben a helyzetekben is.

Chuck Pierce üzenete szerint ’Isten figyelni fogja ebben az időben – a Páska idejében – a népeket, a nemzeteket azért, hogy meglássa (és mi is meglássuk), hogy mely nemzetek fognak elkerültetni’. Sajnos Magyarországon is tarol a vírus, sokakat elért.

Az igazi kihívás ugyanakkor a nemzetek és országok számára a világméretű gazdasági átrendeződés. De az Ú azt mondja, ’ha ünnepeljük, és tiszteljük Jézus Krisztus, az igazi Húsvéti Bárányunk vérét, akkor a halálnak rendszere, ami a nemzeteket most szorongatja, a Páska ünnepe után el fog mozdulni’. Ezért kell imádkoznunk. És ezért hívlak most Titeket arra, hogy legyen a mostani Húsvét egy olyan Páska-Húsvét, amit szív szerint üljünk meg: egy teljes Isten felé való fordulással, akár bűnbánattal, Istent segítségül hívva, Istent dicsőítve és Őt magasztalva, és ellenállva a gonosznak, hogy az elfusson!

Hívok most mindenkit arra, hogy ne vegyük könnyelműen ezt az időszakot. Ne gondoljuk, hogy ’ez engem automatikusan elkerül, ez nem érinthet engem, nem vonatkozhat rám’. Mindenkit elérhet. Isten kegyelme, oltalma és védelme az, ami meg tud őrizni. Természetesen tartsunk be a természetes egészségügyi előírásokat és rendelkezéseket, de ezekből garancia nincs senkire. Egyetlen egy garancia van csak, az pedig maga Jézus Krisztus vére, Jézus Krisztus oltalma.

Chuck Pierce: „Azokban a nemzetekben, ahol tisztelik Jézus Krisztus véráldozatát, és megünneplik a Páska-áldozatot, ahol elismerik Őt Úrként, ott a Húsvét, a Páska-ünnep után csökkenni fognak a halálos áldozatok számai.” 

Emlékezzünk meg arról is, ahogy Isten népe Egyiptomból kivonult, utána volt egy negyven napos időszak, ami után be tudtak volna menni az Ígéret Földjére. A kémek negyven napig voltak Kánaán földjén. De a negyven nap eltelte után olyan döntéseket hoztak, ami miatt végül negyven évvel tolódott ki az Ígéret Földjének birtokba vétele. 

Chuck Pierce prófétikus figyelmeztetése, hogy kérjük Istent, könyörögjünk, és hirdessük ki, hogy Isten népe – akár ebben az országban, akár más országokban is – ez alatt a következő 40 napban nem lesz a hitetlenség, az engedetlenség állapotában. Hanem a hitnek állapotában lesz, és a reménység szavait mondjuk ki. Mint Káleb és Józsué – ők a hitnek beszédét mondták ki. Ne legyen a szívünk az ’elhalasztás, az ígéretek birtokbavétele kitolásának’ hozzáállásában. 

Legyen most Isten népe – legyünk mi is, családjaink, a közösségeink, gyülekezeteink, legyen a magyar Eklézsia is a körülöttünk lévő népek, a nemzetekben levő gyülekezetek is, az egész Egyház a Földön –, legyen most olyan egységes Menyasszony, aki feláll, és az elkövetkező napok alatt a hitnek és engedelmességnek a szavait, cselekedeteit és szív-állapotát teremjük meg azért, hogy ne tolódjon ki az ígéretek birtokba vétele. 

 1. Sámuel 30. fejezetének (Siklág) üzenete:

Dávid elmenekült embereivel Siklágba. Siklág a filiszteus királynak, Ákisnak volt a területe. Ákis a többi filiszteus vezetővel hadba vonult Saul, Izrael királya ellen. Mivel akkor Dávid és emberei Ákis tekintélye alatt voltak, ők is Ákissal Saul ellen vonultak. A többi filiszteus vezér viszont azt mondta Ákisnak, hogy küldje haza Dávidot és az embereit a csatából, nehogy menet közben, a csata hevében átálljanak a másik oldalra, azért, hogy a zsidók tetszését és szívét elnyerjék, és őket kezdjék el vágni. Ezért Ákis hazaküldte őket, és amikor hazaértek Dávid és vitézei, azt látták, hogy Siklág teljesen ki volt fosztva, fel volt égetve, nem volt ott már egyetlen egy ember vagy barom sem. Látták, mivel halottak nem voltak, hogy foglyul ejtettek mindenkit – feleségeiket, gyerekeiket –, és marháikat, juhaikat, mindenüket elhajtották.

És itt van Istennek üzenete a mostani napra: egy óriási kísértés volt Dávid számára. Fáradtan hazaértek messziről a csata helyszínéről, és amikor hazaértek, látták, hogy mindenük elveszett, mindenük odalett. Annyira elkezdtek sírni és a sírás miatt olyan bánat, keserűség és szomorúság jött rájuk, a teljes depresszió mélységébe süppedtek annyira, hogy a saját emberei majdnem megkövezték Dávidot. Dávidot hibáztatták az egészért. Dávid megtehette volna azt is, hogy lefekszik, és búsulva, keseregve meghal. Körülbelül ez lett volna az egyik verzió. 

De Dávid nem ezt a lehetőséget választotta. Itt van egy rövid mondat: „Dávid megerősítette magát az Úrban”. Megerősítette magát az Úrban. Fölállt, fölkelt, és azt mondta az embereknek, hogy „kérdezzük meg az Urat, hogy utánuk menjünk-e”. És szólt a papnak, megkérdezték az Urat, és az Úr azt mondta, hogy „menj el, utoléred, legyőzöd őket, és visszajössz nagy gazdagsággal!” Ezért ment utánuk Dávid. Maga mellé vette az embereit, és meneteltek ismét napokon át. Végül győztek, és győztesen, hatalmas gazdagsággal tértek vissza Siklágba.

Az ellenségnek van egy terve az életedre. Sok dologban meneteltél már, sok dolgot csináltál már, sok erőfeszítést tettél már az Úr dolgaiban. És most itt van ez a járvány-időszak, itt van a járvánnyal együttjáró gazdasági csőd és kilátástalanság, ami valamilyen módon mindegyikőnket érint. Ott vannak a ’hogyan tovább?’ kérdések, az aggódások, szorongások, félelmek. Az ördög el akar csüggeszteni. Miért? Azért, hogy engedj a gondolataidban, engedj a szívedben azoknak a vereség-gondolatoknak, azoknak a betegség-, fertőzés-, az elmúlás-, pusztulás-, a halállal teli; a reménytelenséggel, csüggedtséggel, magányossággal és frusztráltsággal teli gondolatoknak és érzéseknek, ami az ördög terve. Mert ő azért jött, hogy öljön, lopjon, és pusztítson. 

Isten viszont azt mondja: „Nem így lesz! Erősítsd meg magadat Bennem! Kelj fel, állj fel!” Isten népe, most annak az ideje van, hogy kelj fel, állj fel! Bátorodj meg! Ragadd meg Isten ígéretét! Kérdezd meg az Urat! És ha megkérdezed, hogy mit mond az Úr, most elmondom: Azt mondja most rajtam keresztül az Úr: 

„Igen, annak van az ideje, hogy kelj fel, állj fel! Én erőt adok neked. Nem a félelem szellemét adom beléd, nem a félénkségnek, menekülésnek a szellemét adom, hanem a bátorságnak, a józanságnak, az erőnek a szellemét adom neked, és a kezedbe adom a te ellenségedet! Csak állj ellene a szívedben, állj ellene a gondolataidban, állj ellene az érzéseidben!” 

Ne kezdj el azon fantáziálni, hogy megbetegszel. Ne kezdj azon fantáziálni, hogy apukád meghal, a nagyapád, nagymamád ebbe hal bele! Ne azon fantáziálj, hogy egy hónap múlva, vagy félév múlva nem tudod majd kifizetni a rezsidet, és nem tudsz enni adni a gyerekeidnek! Ne engedd meg ezt a luxust az ördögnek! Ne nyiss ajtót neki! Zárd le, és mondj ellent neki! Úgy tudsz ellenállni a legkönnyebben, hogy kimondod: 

„Ellened állok, ördög! Ellene állok a reménytelenségednek! Ellene állok a betegségeidnek, a csapásaidnak! Ellene állok azoknak a szorongásokkal, frusztráltságokkal teli érzéseknek, amikkel támadni akarsz!” Ki kell mondani. Ámen! 

Vagy lefekszünk és feladjuk, vagy felállunk, és megerősítjük magunkat az Úrban. Isten azt mondja, hogy a másodikat válaszd. Állj, fel, kelj fel, erősítsd meg magadat az Úrban, és állj ellene az ördögnek! Nem az én erőmtől, és nem a te erődtől fog elfutni. Az Úr veled van, és az Ő neve Immanuel, azaz „Velünk az Isten”. 

A békességet, ahogy megőrzöd a szívedben, az elmédben – azáltal is, hogy elkezdesz gondolkodni az odafelvalók felől, a mennyei, a jó, a reményteljes, a hittel teli, a szeretetteljes dolgok felől: a Békesség Istene veled lesz. A Békesség Istene pedig megőrzi a szívedet, a gondolataidat is a Jézus Krisztusban, és a békességben. És azt mondja Isten, hogy „a Békesség Istene megrontja lábaid alatt a sátánt hamar”. Mondd ezt ki velem: 

’Úr Jézus Krisztus, hiszem azt, hogy Te vagy a Békesség Ura, Te vagy a Békesség Fejedelme. Elkötelezem magam, hogy nem engedem át se a szívemet, se a lelkemet, se a gondolataimat, érzéseimet, se a szavaimat; nem adom át a testemet a vereségnek, a csüggedésnek, a betegségnek, az átoknak, a pusztulásnak, a kilátástalanságnak, hanem ellene mondok ezeknek! 

Uram, megragadom a Te ígéreteidet, és emlékeztetem magam a Te csodatetteidre! 

Az elmémben, a gondolataimban azokról gondolkodok, amik igazak, tiszták, mennyei, reménnyel teli, hittel teli, győzelmes, gyógyulásokkal teli, Isten gondviselésével, ellátásával teli: ezeken gondolkodok, és a Békesség Istene velem van, velem lesz. És Te, a Békesség Istene, megrontod a lábaim alatt a sátánt hamar, és így kígyókon, skorpiókon taposok, az ellenség minden erején, és nekem nem árt semmi. Az Úr Jézus Krisztus nevében. És mindez nem a saját erőmből, nem pszichikai, fizikai erőmből, hanem Isten Szellemétől van.’ Ámen!

Ez az üzenetem. Üldözd az ellenség táborát, eléred őket, legyőzöd, kifosztod, és nemcsak azt veszed vissza, amit ellopott tőled, hanem amit átélt Izsák is: vetett a szükség idején, és a százszorosát kapta meg. 

Hiszem, hogy Istennek egy olyan Szava jött ki ezeken a prófétai üzeneteken keresztül, ami egy megbátorodást, a Szent Szellem erejével való megteljesedést, Isten szeretetének erejével való beteljesedést ad az Eklézsiának. Mert ez a Menyasszony feláll, és látni fogjuk, ahogy Isten dicsősége a Menyasszonyon elkezd ragyogni, és a hitnek a cselekedetei elkezdenek fehéren fényleni, és sugározni dicsőséggel a Menyasszonyról.

Ámen!

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.