Nemzeti kihirdetések Isten Őrállói számára

Nemzeti kihirdetések Isten Őrállói számára

Nemzeti kihirdetések Isten Őrállói számára 275 183 Rádió Sansz

Isten Szavának kimondása, megvallása

Jób 22,28 „Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az neked, és a te utaidon világosság fénylik.”

Egyre több hívő megtanuljuk a szívünkben az Istennel való egyetértés erejét, és egyre többen teszünk erről megvallást a szánkkal. Akkor születünk újjá (víz és Szent Szellem által) – ez minden csoda közül a legnagyobb –, amikor a szívünkben hiszünk az evangéliumnak, és szánkkal pedig ezt meg is valljuk (Róma.10,9-10 „Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, megtartatsz. (10) Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal pedig megvallást teszünk az üdvösségre.”).

A ’megvallás’ (’homologeo’) görög szó azt jelenti, hogy ’ugyanazt mondani, mint valaki más’. Bibliai kontextusban azt jelenti, hogy azt mondjuk ki, amit Isten. A ’logosz’/’legó’ szótő miatt alaposabb meghatározás lenne az, ’hogy megérteni, egyetérteni vele (alávetni magunkat), és ezt elfogadni azzal, hogy kimondjuk’. Ha Jézust Úrnak vallod, az azt jelenti, hogy megérted az evangéliumot, elfogadod és aláveted magad Neki, és ezt szóban ki is jelented, megvallod.

Az Isten Szavába vetett hitünk megvallása, kijelentése vagy elrendelése kissé ellentmondásossá vált némelyek kiegyensúlyozatlan tanításai miatt, mások pedig még figyelmen kívül is hagyják a Szentírást. Ennek azonban nem kell így lennie. Egyszerűen fogalmazva, Isten Szavának erejét – abból, amit a Szent Szellem prófétikusan kimond – nekünk kell felszabadítanunk. Ennek egyik módja a szánkkal történő megvallások és kihirdetések. Ez az igazság az egész Szentírásban végigvonul. 

Más okai is vannak annak, hogy Isten Szavát kimondjuk, megvalljuk. Az évek során arra a meggyőződésre jutottam, hogy ezt azért is tesszük, hogy:

1.) Növeljük a hitünket

Róma.10,17 „a hit Isten Szavának hallásából származik.” – Jézus azt mondta, hogy az Ő beszéde magok (Máté 13,1-23 – a magvető példázata). Ahogy megvalljuk Ő Szavát, amit hallottunk, ez egy módja annak, ahogyan Isten Beszédének magjait a szívünkbe ültetjük. Isten Szavainak kimondása valójában a bibliai elmélkedés része (Józsué 1,8 „El ne távozzon e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodj* arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedj, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.”); a héber szó (*’hágá’) azt jelenti, hogy ’motyog, elmélkedik, felidéz magában’, mint ahogyan önmagához szól az ember.

2.) Felszabadítjuk a hitünket

Amint a legelején is írtam, hitünket felszabadítjuk az által, hogy kimondjuk, megvalljuk azt, amiben hiszünk és az újjászületésünkről beszélünk (Róma.10,9-10 „Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, megtartatsz. (10) Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal pedig megvallást teszünk az üdvösségre.”). Jézus mondta, hogy a hit általi kihirdetéseink eltávolítják a csapások hegyeit az életünkből (Márk 11,23-24 „Ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorj a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz neki, amit mondott. (24) Azért, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és akkor meglesz nektek.”). A szívünkben levő hitet fel kell szabadítanunk, szabadjára kell engednünk! 

3.) Felszabadítjuk Isten erejét és életét

Jézus szólt viharokhoz, fügefához sőt a halottakhoz is (Márk 4,39 „Megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és nagy csendesség lett.”; Máté 21,19 „Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de nem talált azon semmit, csak levelet; és mondta annak: Gyümölcs te rajtad ezután soha örökké ne teremjen. És a fügefa azonnal elszáradt.”; Ján.11,43-44 „Fennszóval kiáltotta: Lázár, jöjj ki! (44) És kijött a meghalt...”). Jézus azért tette ezt, mert a szavain keresztül felszabadította a hitét. A tanítványokhoz hasonlóan ő is csodákat szabadított fel kihirdetések által (Máté 8,8-13 „És felelte a százados: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám... Legyen neked a te hited szerint.”; Apostolok cselekedetei 9,34. és 40 „Mondta neki Péter: Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus: Kelj föl, vesd be az ágyadat! És az azonnal felkelt.”). 

A Példabeszédek 18,21 („Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.”) azt mondja nekünk, hogy az ’élet’ a szavainkban, a szavaink erejében van! 

4.) Felszabadítjuk a Szent Szellem kardját

Az Efézus 6,17 azt mondja nekünk, hogy a hit által kimondott Isten Szava szellemi fegyver az Istennel szemben álló erőkkel szemben („vegyétek föl a Szent Szellemnek kardját, amely az Isten Beszéde/rémája”). A Máté 16,18-19 („Neked adom a Mennyek Királyságának kulcsait; és amit megkötsz a Földön, a Mennyekben is kötve lesz; és amit megoldasz a Földön, a Mennyekben is oldva lesz”) azt mondja, hogy megkötünk és feloldunk, megtiltunk és megengedünk dolgokat azzal a felhatalmazással, azzal a tekintéllyel, amelyet Krisztus ránk ruházott. Ez az Ő Szavának, az Ő akaratának a kinyilvánításával és kihirdetésével érhető el.

Nyilvánvaló, hogy Isten akarata, az Ő Beszéde szerint kell imádkoznunk és kell tennünk a megvallásokat (1.János 5,14-15 „Ez az a bizalom, amellyel Ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket: (15) És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk is, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk Ő tőle.”). Amikor ezt megtesszük, úgy a kihirdetéseink és kinyilatkoztatásaink felszabadítják az életet, Isten hatalmát, az Ő akaratát és Isten Királyságának uralmát (Máté 6,10 „Jöjjön el a Te Királyságod; legyen meg a Te akaratod, mint a Mennyben, úgy a Földön is.”). Istenhez és Ábrahámhoz hasonlóan mi is úgy szólítjuk elő a dolgokat, amelyek még nem léteznek, mintha már léteznének (Róma.4,17 „Aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket”). 

A hit definíciója – hinni abban, amit nem látunk – tudatja velünk, hogy azt szólítjuk elő, amire vágyunk és egyúttal azt, amiről tudjuk, hogy Isten akarata, nem pedig azt, ami már megnyilvánult a látható világban. Ezért tesszük a megvallásokat, a kijelentéseket és a kihirdetéseket.

A Flash Pointnál dolgozó barátaink, Gene és Teri Bailey a következő erős, bibliai alapú kihirdetéseket írták össze és adták ki az országukkal (US) kapcsolatban. Azért imádkozom, hogy hívők milliói kezdjék el naponta kihirdetni ezeket a nemzeteik felett. Ahogy így teszünk, Isten ereje felszabadul, Isten akarata megnyilvánul. Most hirdessük ki együtt mindezeket. Velem együtt olvasd, és mondd ki hittel te is:

Őrállói kihirdetések

A hit embereként elsősorban Isten Királysága és a Nagy Megbízatás iránt vallom meg az elkötelezettségemet és hűségemet. Másodszor, egyetértek, hogy mint őrálló őrködöm a nemzetünkben az emberek élethez, szabadsághoz és a boldogságra való törekvéshez való jogaik felett.

MIVEL:

 • Mi, az Egyház, Isten kormányzó Testülete vagyunk itt a Földön.
 • Törvényes erőt, hatalmat és tekintélyt kaptunk a Mennytől.
 • Isten nagykövetei és szóvivői vagyunk a Föld számára.
 • Isten ereje által mi vagyunk az Ő birodalmának, Királyságának influenszerei itt a Földön
 • Az Istennel kötött szövetségünkből fakadóan Ő felkészített minket arra és megbízott bennünket, hogy leromboljuk és megsemmisítsük az ellenség minden előrenyomulási kísérletét.

KIHIRDETÉSEINK, NYILATKOZATAINK (természetesen mindenki a saját országával, nemzetével kapcsolatban tegye hittel a kihirdetéseket – amellyel hittel egyetért, és természetesen amely az országa számára releváns):

 1. Kihirdetjük, hogy US kormányának (mindenki a saját országa kormányával kapcsolatban tegye hittel a kihirdetéseket) végrehajtó hatalma tisztelje Istent és védje meg az Alkotmányt.
 2. Kihirdetjük, hogy törvényhozás csak olyan törvényeket írjon, amelyek igazságosak, tisztességesek és alkotmányosak. 
 3. Kihirdetjük, (és szellemben) elrendeljük, hogy igazságszolgáltatási rendszerünk bibliai és alkotmányos döntéseket fog hozni.
 4. Kihirdetjük, hogy ellene állunk a nemzetünk elleni wokeness** (a wokeness - eredetileg megvilágosodás - alapjában véve az NKVD nélküli sztálinizmus és a vörös brigádok nélküli maoizmus posztmodern változata. Célja a fehér ember uralmának felszámolása; fő ellenségképe a puha totalitarizmus és a jóléti állam. - a Maszol weboldaláról) és okkult mozgalmakkal és azok minden gonosz támadási kísérletével. 
 5. Kihirdetjük, hogy visszavesszük az Istentől kapott alkotmány szerinti szabadságunkat.
 6. Kihirdetjük, hogy (szellemben) visszavesszük helyi szinteken a befolyást a közösségeinkben (Isten Királysága számára)
 7. Kihirdetjük, hogy a társadalom hét-hegye mindegyikében (szellemben) visszavesszük (Isten Királysága számára) és folyamatosan ellenőrizzük a befolyásoló és vezetői pozíciókat (a társadalmi hét-hegy: média, gazdaság, család, oktatás, politika, művészetek, vallás).
 8. Kihirdetjük, hogy Jézus Krisztus vére befedezi és megoltalmazza nemzetünket. Jézus Krisztus vére megvéd és elválaszt minket Isten számára.
 9. Kihirdetjük, hogy nemzetünk (szellemileg) energiafüggetlen.
 10. Kihirdetjük, hogy US erős mind szellemi, gazdasági, katonai és technológiai szempontból.
 11. Kihirdetjük, hogy a gonosznak nincs sem ereje, sem hatalma vagy joga a földünk, a nemzetünk felett. (Zsolt.2-8 „Kérd tőlem és odaadom neked a pogányokat örökségül, és birtokodul a Föld határait.”)
 12. Kihirdetjük, hogy egységben, felekezeti határokon túl is együttműködünk, hogy megvalósítsuk Isten céljait a nemzetünk számára. 
 13. Kihirdetjük, hogy US (mindenki a saját országával, saját nemzetével kapcsolatban tegyen hittel a kihirdetéseket) meg van váltva! ...

Ismerjük az igazságot; ezért kiállunk az igazság mellett, és nem hagyjuk magunkat sohasem megtéveszteni! Nem hagyjuk abba a (szellemi) harcot! Sohasem adjuk fel, és nem adjuk meg magunkat! Vissza fogjuk szerezni az országunkat.

Az Egy Igaz Istent tiszteljük – Ábrahám, Izsák és Jákób Istenét! ...

2.Korinthus 6,1-2 „Mint az Ő munkatársai intünk titeket, hogy úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét! Mert Ő mondja: A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. És most van itt a kegyelem ideje! Most van itt az üdvösség napja!

Megjegyzés:

1.Thessz.5,21 „Mindent vizsgáljatok meg; és ami jó, azt tartsátok meg!”

2022. július 12. Fordította: Ormosné Heczeg Enikő

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.