Hogyan tégy tanítvánnyá másokat, hogyan sokszorozd meg a tanítványokat

Hogyan tégy tanítvánnyá másokat, hogyan sokszorozd meg a tanítványokat

Hogyan tégy tanítvánnyá másokat, hogyan sokszorozd meg a tanítványokat 1024 479 Rádió Sansz

1.) Evangélizálj úgy, ahogyan az apostolok tették

Foglalkozz az emberekkel az otthonaikban. Az eredmény ellenőrizhető. Kerüld el az eltávolítást/elszigetelést (a családtagoktól való eltávolítást). 

Mondd el az örömhír történeti eseményeit (Jézus Nagy Megbízatása a Lukács 24,46-48 „Ezt mondta: „Meg van írva az Írásokban, hogy a Krisztusnak meg kell halnia, de a harmadik napon feltámad a halálból. (47) Jeruzsálemtől kezdve minden népnek hirdetni kell, hogy térjenek meg az Ő nevében, változtassák meg gondolkodásukat és életüket, és ezáltal a bűneik meg lesznek bocsátva. (48) Ti vagytok erre a tanúk.”). 

Imádkozz gyógyulásért Jézus nevében (Jézus Nagy Megbízatása a Márk 16,15-18 „Ezután így szólt hozzájuk: ’Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. (16) Aki hisz, és bemerítkezik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. (17) Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben démonokat űznek ki, új nyelveken szólnak, (18) kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezeiket, és azok meggyógyulnak.”). 

Foglalkozz teljes családokkal és dolgozz a rokonsági körökön belül, vagy speciális embercsoportokkal. (Ap.Csel.10,24 „A következő napon megérkeztek Czézáreába, Kornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket.”; Ap.Csel.16,31 „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz te is, és az egész házad népe is!”)

2.) Tegyél tanítványokká másokat azáltal, hogy arra tanítod őket, hogy engedelmeskedjenek Jézus parancsainak

Kezdjük Jézus alapvető parancsaival, ahogyan az első (új testamentumi) Gyülekezet engedelmeskedett az Ap.Csel.2,37-47-ben:

 • Bánd meg a bűneidet, higgy és fogadd be a Szent Szellemet – kerüld el a döntéshozatali rituálékat. (Márk 1,15 „Eljött az idő, és közel van az Isten Királysága. térjetek meg, változtassátok meg ahogyan gondolkodtok és ahogyan éltek, és higgyetek az evangéliumban.”; János 20,22 „…rájuk lehelt, és így szólt: „Vegyetek Szent Szellemet!”; Ap.Csel.2,38 „Péter így válaszolt: „Térjetek meg, változtassátok meg gondolkozásotokat és életeteket, merítkezzetek be mindannyian Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és vegyétek a Szent Szellem ajándékát!”)
 • Merítkezz be, és éld az új, szent életedet Krisztusban – kerüld el a nem biblikus elvárásokat. (Ap.Csel.2,38 „Péter így válaszolt: „Térjetek meg, változtassátok meg gondolkozásotokat és életeteket, merítkezzetek be mindannyian Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és vegyétek a Szent Szellem ajándékát!”; Ap.Csel.2,41 „Akik azért örömmel vették az ő beszédét, bemerítkeztek; és hozzájuk csatlakozott azon a napon mintegy háromezer ember.”; Róma 6. rész: „… (2) akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élnénk még abban? (3) … akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az Ő halálába merítkeztünk bele. (4) El lettünk temetve Ő vele együtt a bemerítkezés által a halálba … (7) Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól….”)
 • Törd meg rendszeresen a kenyeret testvérekkel (rendszeres úrvacsorai közösség) – hagyd, hogy az új hívők megtapasztalják Krisztust; őrizd meg a közösség, a ’koinonia’ titkát. (Lukács 22,19-20 „Azután kezébe vette a kenyeret, és hálát adott érte. Megtörte, odaadta tanítványainak, és így szólt: Ez az én testem, amelyet értetek adok oda. Ezt tegyétek az én emlékezetemre! (20) Miután ettek, kezébe vette a poharat is, és ezt mondta: Ez a pohár az új szövetség, ami az én véremmel kezdődik, értetek ontatik ki.”)
 • Szeresd Istent, az Urat, az embertársadat, Jézus többi tanítványát, a szűkölködő szomszédodat, és az ellenségedet is. (Lukács 10,25-37 „… (27) Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat is, mint önmagadat. … + az irgalmas szamáriai ember története.”)
 • Imádkozz - öleld magadhoz Isten természetfölötti munkáját. (Ján.16,24 „Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.”; Ján.15,4-5 „Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. (5) Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.”; Ján.14,12-14 „Bizony mondom nektek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi ő is, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, (13) és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban …”; Máté 10,7-8 „Menjetek, és hirdessétek: »Elközelített a Mennyek Királysága!« (8) Gyógyítsátok meg a betegeket! Támasszátok fel a halottakat! Tisztítsátok meg a leprásokat! Űzzétek ki a gonosz szellemeket! Ingyen kaptátok, ezért ingyen is adjátok!”)
 • Adj, adakozz – gyakorold a sáfárkodás minden formáját, amibe lehet, hogy beletartozik a „sátorkészítés” is. (Lukács 6,38 „Adjatok, és nektek is adnak, többet, mint gondolnátok! A kezetekbe olyan sokat öntenek, nem is bírjátok el, sőt az öletekbe ömlik majd. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is.”; Ap.Csel.18,2-3 „… (2) Pál meglátogatta Akvilát és Priszcillát, és attól kezdve náluk is lakott. (3) Mivel Pálnak is sátorkészítő volt a mestersége, ezután együtt is dolgoztak.”) 
 • Tégy tanítvánnyá – taníts, és engedelmeskedj Isten Szavának. (Máté 28,18-20 „Atyám minden hatalmat nekem adott a Mennyben és a Földön. (19) Úgyhogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében! (20) Arra tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És ne feledjétek: Én minden nap veletek vagyok, amíg a világ el nem múlik!”; Máté 4,19 „Kövessetek engem, és én emberhalásszá teszlek benneteket!”; János 21,15-17 „Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: ’Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint a többiek?’ Péter pedig így felelt: ’Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek téged.’ Jézus erre azt mondta neki: ’Legeltesd az én bárányaimat!’ … (17) Ezután harmadszor is megkérdezte tőle: ’Simon, Jóna fia, szeretsz engem?’ Péter elszomorodott, hogy Jézus harmadszorra is megkérdezte tőle, hogy szereti-e, és így válaszolt: ’Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek.’ Jézus újra azt mondta neki: ’Legeltesd az én juhaimat!’!”)

Mi a helyi gyülekezetben és a személyes életünkben az alap? 

Mát.7,24-29 „Mindenki, aki meghallgatja szavaimat, és meg is teszi azokat, olyan, mint a bölcs ember, aki sziklára építette a házát. (25) Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és rátört a házra. De az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták. …”

Máté 28,18-20 „Atyám minden hatalmat nekem adott a Mennyben és a Földön. (19) Úgyhogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében! (20) Arra tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És ne feledjétek: Én minden nap veletek leszek, amíg a világ el nem múlik!”

A fontossági sorrendek, a prioritások megfigyelhető szintjei a gyülekezeti tevékenységekre vonatkozóan is: 

1.) az Új Testamentum parancsai, 

2.) az Új Testamentum gyakorlati alkalmazásai az első Gyülekezet életében, 

3.) tradíciók, szokások.

3.) Tegyetek magatokévá olyan Isten-imádó stílust, ami missziós lelkületű közösséghez illik

Alkalmazzátok a sok „egyik a másiknak” parancsot a missziós lelkületű közösségeken belül és között. Ünnepeljétek az úrvacsorát, az Úrral és egymással való örök szövetséget; engedjétek, hogy bárki, aki a bibliai feltételeknek eleget tesz, élhessen vele. 

4.) Mentorálj új, vezetésre alkalmas személyeket, mint ahogyan Jézus és Pál is tette a megsokszorozódás érdekében

Hány láncszem van a 2.Tim.2,2-ben? Mi következik ebből a láncra nézve? Mekkora az erőnk – ahhoz, hogy szaporodjunk –, csakúgy, mint annak a láncszemnek? Mentorálj egy újoncot egészen addig, amíg a missziós lelkületű közösség azt nem végzi, amit Isten elvár tőle:

 1. Imádkozás – közbenjárás, személyes és családi imádkozás, hálaadás, szellemi hadviselés
 2. Evangélizálás – tanúságtevés, bizonyságtevés, bátor hit-megvallás, bemerítés
 3. Tanítványozás – célul kitűzni a Jézus Krisztusnak való engedelmességet mindenekfölött
 4. Adakozás – gyakorolni a sáfárságot, a felelősséget és az önzetlenséget
 5. Tanácsadás – személyesen foglalkozni egyénekkel vagy családokkal, esetleg csoportokkal
 6. Tanítás – alkalmazni a Bibliát, azaz Isten Beszédét; „legyünk felszereltek” a szolgálatra
 7. Megélni a könyörületet és irgalmasságot – szolgálni a sérülteket és szükségben lévőket
 8. Ápolni a szeretet-kapcsolatokat a Testben – az Eklézsia más részeivel is
 9. Szervezés, egyik a másiknak való szolgálat a különböző szellemi ajándékok által
 10. Megerősíteni a családi életet és a házasságokat – megbocsátás, kibékülés, szeretet
 11. Rendreutasít, fenyít és helyreállít – vegyétek észre a farkasokat, a gyenge bárányokat
 12. Isten-imádás – szolgálni a szentek közösségével, ebben mindenki aktívan vegyen részt
 13. Gyülekezetek/sejtcsoportok megsokszorozása – terjeszteni Jézus Krisztus királyi uralmát a közelben és mindenfelé – távolabb is

Képezzünk vezetőket – pásztorokat, misszionáriusokat, elöljárókat, evangélistákat, tanítókat, prófétákat, apostolokat.

Ha ez a tanítás tetszett,

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.