Jézus vére

Jézus vére

Jézus vére 759 460 Rádió Sansz

A Zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből, ahogy a bikák és a bakok vére (és a tehén hamva) a tisztátalanokra rá lett hintve, megszentelte őket és elválasztotta. A 14. vers pedig azt mondja, hogy „és mennyivel inkább Jézus Krisztus vére, aki örökkévaló Szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja még a lelkiismeretünket is a halott cselekedetektől, hogy Istennek szolgáljunk”.

3.Mózes 17,14 „Minden testnek élete az ő vére a benne levő élettel együtt. Ezért mondtam Izrael fiainak: Semmiféle testnek a vérét ne egyétek meg, mert minden testnek élete az ő vérében van. Ki kell irtani mindenkit, aki megeszi a vért.”

Isten uralkodik, és övé az élet és a halál kérdése. A gyilkosságnak a tilalma innen ered, a vérrel való táplálkozás tilalma is innen ered, és a vérrel kapcsolatos vallási dolgok használata is ebből az igazságból fakad. Az Isten és a nép közötti szövetség pecsétje is maga a vér (az engesztelő áldozat miatt is szükség volt a vérre), és az Istenhez való tartozás, az Istennek való elválasztottságnak is a vér volt az, ami bizonyságot tett, mert akit meghintettek a vér által, az Isten számára el lett választva. Emlékeztek, a főpap fülcimpája, hüvelykujja, és lábának a hüvelykujja is meg lett a vérrel kenve, amivel ki lett jelentve az, hogy el lett választva Isten számára, Isten szolgálatára. Tehát az áldozati vér az Istenhez való tartozás jele.

A vér az Ószövetségben

Emlékezzünk Ábel áldozatára. Kain gyümölcsöket vitt, a növények termését, Ábel pedig a nyájból vitt, az elsőszülött bárányokból választott, és véres áldozatként mutatta be Istennek. Ennek kapcsán belém nyilallt az a felismerés, hogy Isten ezért adta a nyájat; és a nyáj ezért (is) van. Mert az áldozat a nyájból van, és ezért kellett Jézus Krisztusnak is a nyájba tartoznia. Jézus Krisztusnak is egynek kellett a nyájból lennie, mert Ábel is a nyájból vitt áldozatot, és a nyájból való juhnak kellett a vérét kiontani. Ezt nem ismerte fel Kain. 

Mert egy szellemi igazság és törvényszerűség a vérontás. Káinnak és Ábelnek vajon volt valamilyen emléke, valami szüleiktől kapott instrukció, amiből tudhatták volna, hogy véráldozat szükséges? Amikor az Édenből Isten kiűzte Ádámot és Évát, emlékeztek, hogy Ő maga csinált nekik bőrruhákat. Ahhoz, hogy bőrruhát tudjon csinálni, áldozatra volt szükség; állatot ölt le. Tehát maga Isten hajtotta végre az első ’vérontást’, a Vele való kapcsolat miatt: hogy az ember meg tudjon mégis maradni a Vele való kapcsolatban, valamilyen módon mégis tudjon közeledni Istenhez. 

Vagy ott van Noé, az özönvíz után… Vagy ott van Ábrahám. A megígért fiát, Izsákot, kérte Isten, hogy áldozza fel – Izsák ekkor már 14 éves volt. Amikor odaértek a hegy lábához, otthagyták a szamarakat, Ábrahám felpakolta a fát meg a többi eszközt a fiára. Akkor kérdezte Izsák is, hogy „itt van a fa, itt van a tűz, de hol van az áldozati bárány?” És Ábrahám azt mondta – nem becsapta a fiát –, hogy „Isten majd gondoskodik arról is”. Micsoda hitnek a szava volt ez! Miközben, ahogy mentek fel a hegyre, közben – én úgy gondolom – elmondta Ábrahám a fiának a dolgot. Izsák nem menekült el, nem futott el, hanem odafeküdt az oltárra minden ’birkózás’ nélkül. És amikor az apa felemelte a kést, hogy leölje a fiát, akkor Isten szólt és kiáltott: „Ábrahám, Ábrahám! Most már látom, hogy annyira félsz engem, és annyira szeretsz és engedelmeskedsz Nekem, hogy képes voltál a számodra legfontosabbat és legdrágábbat is odaadni. Ezért most már azt mondom, hogy ne tedd! Mert Én a szívedet akartam megismerni. 

Akkor Ábrahám feltekintett, és látta, hogy a bozótban ott van fennakadva egy kos (egy hím bárány), és azt megáldozta. Ez a Názáreti Jézusnak, és az Ő áldozatának egy előképe. Mert az Atya képes volt odaadni az Ő egyszülött Fiát. Viszont az utolsó pillanatban – amikor Jézus a kereszten függött – az Atya nem mondta, hogy „Fiam, most már tudom, ennyire engedelmes vagy, akkor hadd legyen egy állat helyetted”. Nem, Jézus Krisztus, a mi Húsvéri Bárányunk végigcsinálta. Ábrahámnak (és Izsáknak) nem kellett végig csinálnia, de a szívében kész volt rá, és Isten ezt nézte. De a Mennyei Atya teljesen végigcsinálta az Ő Fiával – érted és értem. Azért, hogy végre vége legyen – végérvényesen megoldotta a váltságot.

Egyiptomból való szabadulás

A Mózes második könyve 12. fejezetében van leírva a páskabárány története. Ez az utolsó egyiptomi csapás, amikoris meghalt minden elsőszülött – embereké és állatoké is, mindenkié –, kivéve, ahol a ház ajtaján a szemöldökfára és az ajtófélfára fel volt kenve a bárány vére, ott azt a házat a pusztító elkerülte.

Sokszor hallottatok már erről tanítást, de úgy gondolom, hogy ezek azok a napok, amikor a ’pusztító’ szertejár az egész világon nemzetről nemzetre, országról országra, és nem ismer határokat. Nem tudod becsukni az ajtót előtte, hogy a vírus kint maradjon. Nem tudod kizárni teljesen. A kulcslyukon is be tud jönni. Megfogod a kilincset, máris a kezeden lehet. Megfogod a százforintost, megfogod a papírpénzt, azon is rajta lehet. Ezért vannak a kézfertőtlenítők, hogy használjuk! Erre figyeljünk oda, és vigyázzunk egymásra! De a pusztító abban az időben is teljesen mindegy, hogy őrt állt-e valaki, vagy nem. Minden családban meghalt az elsőszülött. Kivéve: „az a vér jel lesz a házaitokon, amiben laktok. És ha meglátom a vért, elkerüllek benneteket, és tirajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét – ezt mondja az Úr” (13. vers). Az Úr kiküldött egy pusztító angyalt, és az a pusztító bement minden otthonba, amelynek ajtaján nem volt a bárány vére. Amely ajtón ott volt a vér, a pusztító angyal a bárány vére miatt elkerülte azt az otthont, és nem érte csapás azt az egész házat. Az otthonokba, aki bekéredzkedett – még ha nem is volt zsidó, nem is volt Isten népéhez tartozó –, az is oltalmat, védelmet, menedéket, és szabadulást kapott. 

Mózes

Amikor Mózes a Sínai hegyen Istentől megkapta a látást, a kijelentést az örökkévaló, mennyei dolgokról, a Mennyei Templomról, akkor azt a szellemi valóságot anyagi dolgokba öntötte. És a mennyben látott istentiszteletet egy látható emberi, papi istentiszteleti rendszerbe formálta Isten útmutatása alapján. De Mózes második könyve 24. fejezetében (8.vers) azt olvassuk: „Aztán fogta Mózes a vért, ráhintette a népre, és azt mondta: „Annak a szövetségnek a vére ez, amit az Úr kötött veletek mindezen beszédek szerint.” 

Tehát, amit Isten szólt, kimondott a Sínai hegyen, azon beszédek és kijelentések által egy szövetség köttetett. A szövetség viszont a bárány, az áldozati állat vérének a kiontása által lépett érvénybe. Ahogy fel is olvastuk: akkor lép érvénybe az örökség, a végrendelet, amikor a végrendelkező meghal. Amit mi új testamentumnak, új szövetségnek mondunk, Jézus Krisztus végrendelete, testamentuma, attól lépett érvénybe, hogy Ő meghalt. Az Ő halála által lépett érvénybe az új szövetség. A halála által lépett érvénybe az összes ígérete számunkra. A halála által győzte le magát a halált, és azt, aki úr a halál fölött, magát a sátánt is. Jézus Krisztusnak a halála sokkal hatalmasabb erő, mint mi gondolnánk. 

A páskabárány vére, a bárány halála sokkal nagyobb jelentőségű volt az ószövetségben is, mint, hogy most egy jó birkapörköltet főzöl, és ahhoz levágsz egy bárányt. Az Istennek feláldozott áldozati bárány vére volt, ami rá lett spriccelve az emberekre – és akár a ruhájukat, akár a cipőjüket, vagy a hajukat érte –, meg lett szentelve, el lett választva Isten számára, és a gonosz nem tudta megközelíteni; nem tudott hozzáférni, nem tudott hozzáérni.

Jézus vére többször is ontatott: a körülmetélésekor; amikor imádkozott a Gecsemáné-kertben (egy olyan lelki, pszichikai, szellemi, fizikai erőfeszítéssel könyörgött és tusakodott, hogy a verejtéke vércseppekként jött ki); amikor megkorbácsolták; a töviskoronát a fejére húzták; amikor arcul verték és ütötték; amikor felszegezték a kezeit, a lábait; amikor az oldalát átdöfték: akkor Jézus vére kifolyt. 

Mi történt Jézus vére által, mit eredményezett ez a kiontott vér?

Isten kiengesztelése megtörtént, hiszen szellemi törvényszerűség, hogy „vérontás nélkül nincs bűnbocsánat” (Zsid.9,22). A vér engesztelő ereje az oltáron nyilvánult meg. Isten nem azért engesztelődik ki, és nem azért bocsájt meg, mert szemet huny a bűnök fölött, mert Ő igazságos. Nem tehet különbséget egyik vagy másik ember között, egyik bűn vagy másik bűn között. Mert maga a bűn szellemi valósága az, ami elválaszt. A bűn miatt lett halott az ember szelleme, és ez nem Isten büntetése, hanem a bűnnek a természete és tulajdonsága az, hogy amikor bejön a bűn az ember életébe, az Istennel való kapcsolata megszakad. Csak az ördög ezt elhallgatta Éva elől. És amikor megfogantunk, már egy romlott természet magja termékenyítette meg édesanyánkban azt a petesejtet, és ezért egy romlott, eredendően bűnös természettel születtünk meg. Bármilyen aranyosak voltunk, bármilyen szépen gügyögtünk, bármilyen szépen nevetgélt a papa, mama: mindannyian egy romlott, bűnös természettel születtünk meg.

Akkor értjük meg igazán, hogy mit jelent Jézus Krisztus vére számunkra, ha megértjük, hogy Jézus Krisztus vére mit is jelentett a Mennyei Atya számára. Mert ahogy a főpap bemutatta a vért, és ezáltal kiengesztelte Istent (ez az engesztelésnek a vére) a bűnbocsánatért, a bűnök eltörléséért, hasonlóképpen, amikor a páskabárány vérét felkenték az ajtófélfára és a szemöldökfára az Egyiptomból való kivonulás éjszakáján: akik bent voltak a házban, a vért nem is látták. Nem volt számukra látható. De a pusztító számára igen. Az a vér jel volt, és a pusztító elkerült mindenkit, aki csak a házban volt.

Mi gyakran szeretnénk materializálni a mennyei dolgokat, szeretnénk kézzel megfogni a szellemi dolgokat. Néha szeretné az ember megfogni Istent, szeretné akár Jézus Krisztus vérét vagy Jézus Krisztus testét is megfogni – de ez nem így működik. A szellem nem test, a test pedig nem szellem. Ami ma már elhangzott, a Korinthusi levélben az van megírva, hogy „a kenyér, amiért hálát adunk, megáldjuk, megtörjük és megesszük, az valóságosan Jézus Krisztus Testével való közösség”. Jézus Krisztus Testével valóságos a közösségünk, bár fizikailag kenyeret eszünk. Ugyanúgy, amikor hálát adunk a borért, megáldjuk és megisszuk azt, az Jézus Krisztus vérével való valóságos közösségünk. Nem tudom, hogy csinálja Isten – de hiszem, mert maga Jézus Krisztus mondta –, de mégis valóságosan Jézus Krisztus Testével van közösségünk, és valóságosan Jézus Krisztus vérével van közösségünk. Ez nem csupán szimbólum, hanem valóságos, de szellemi. Nem tudom megfogni kézzel, ez hit által működik. 

Ugyanúgy, ahogy te hit által megragadod, és rajta van az életeden Jézus Krisztus vére, a Páska Bárány, a mi Húsvéti Bárányunk vére, a pusztító elkerül. Az ördög kezdettől fogva embergyilkos, nem változott a természete. Azért jött, hogy öljön, lopjon, hogy pusztítson. Azért jött, hogy kiszorítsa az emberek életéből még a szuszt is. Kiszorítsa a kapcsolatokból a békességet, a megbecsülést, a tiszteletet, a szeretetet; hogy szeretet nélkül, frusztráltsággal, tele félelemmel, szorongásokkal, egyedül, magára hagyatottan ott vergődjön az ember, és a végén pedig pokolba kerüljön. Ez az ördögi terv, amit a gonosz kigondolt pusztítást ellened. 

Isten terve pedig az, hogy a Mennyből lejött az Élet kenyere, lejött maga Jézus Krisztus, és azt mondta: „Én odaadom az életemet érted, és aki eszi az én testemet, issza az én véremet, abban örök élet van, az nem fog meghalni.” Ezt csak hittel ragadhatjuk meg.

1.Pét.1,18-19 „Tudjuk, hogy nem ezüstön vagy aranyon lettünk megváltva, megvásárolva, nem veszendő, nem múlandó dolgokon (aminek változik az értéke, az árfolyama), hanem a mi apáinktól örökölt hiábavaló életünkből drága véren, a hibátlan és szeplőtlen Báránynak, Jézus Krisztusnak a vére árán lettünk megváltva, megvásárolva.”

Vagyis ki lett fizetve az életünkért az ár. Ez viszont azt jelenti, most már nem vagyunk a magunkéi; Istenéi vagyunk. 

Az elmúlt héten is beszéltünk Jézus véréről. Hiszem, hogy ezekben a napokban kulcsfontosságú, hogy Isten népe hite megerősödjön Jézus Krisztus vérében, a Bárány vérében. Mert ha hiszel Jézus Krisztus vérében, akkor az oltalom és védelem rajtad, akkor Jézus vére oltalom az otthonodon, Jézus vére oltalom a szeretteiden, de Jézus Krisztus vére oltalom és védelem akár másokon is általad, a te hiteden keresztül.

Nézzük meg Jézus Krisztus vérének az áldásait:

1.) Az egyik és a legfontosabb, hogy Jézus Krisztus vére által belekerültünk a szövetségbe. Márk evangéliumában mondja Jézus: „Ez az én vérem, a szövetségnek a vére, az új szövetségnek a vére, ami sokakért kiontatik” (Mk.14,24). Jézus Krisztus vére a szövetség vére

Ha szeretnél egy új módon szövetségben élni Istennel, szükséged van Jézus Krisztus vérére. Vér nélkül nincsen szövetség. Ahhoz, hogy Isten a szövetségeseként gondoljon rád, hogy Istent te is szövetségesként lásd, a szövetség vérére van szükséged, hogy a Szövetségesre számíthass. Ez pedig a Bárány vére, Jézus Krisztus vére. Ezért veszünk úrvacsorát újra és újra, mert a szövetségnek véréről nem csak megemlékezünk, hanem közösségben is vagyunk vele, és ez által átéljük, megtapasztaljuk, hogy a Bárány vérén keresztül az oltalom, a szabadulás valóság az életünkön. 

A szövetség mit jelent? Ha bajban vagyok, segít a szövetségesem. Ha bajban van a szövetségesem, segítek neki. Viszont az a helyzet, hogy Isten olyan Isten, olyan szövetséges, aki sosincs bajban. Emiatt Neki nincs szüksége a mi segítségünkre, de mégis szövetségre lépett velünk. Ez mit jelent? Ha te szükségben vagy, ha te bajban vagy, akkor mindig számíthatsz a szövetségesedre, számíthatsz Istenre.

2.) Tisztulás

1.János 1,7 „Ha világosságban járunk, ahogy Ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.”

Megtisztít” = ez egy folyamatos jelenidő, vagyis, ahogy folyamatosan világosságban járunk – ez nem egy egyszeri dolog, hanem úgy járok hétfőn, kedden, szerdán…stb.), nincsenek eltitkolni valóim, nincsenek hátsó dolgok, amit nem tudhat a feleségem, nem tudhat a férjem, nem tudhat a gyerekem. 

Ha világosságban járunk, ahogy Ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással.” Tudjátok, hogy a titkolózás megbontja és megszakítja a közösséget? A titkolózás távolságot hoz be a kapcsolatokba; árkokat ás, szakadékokat hoz létre a kapcsolatokban: a férj-feleség, apa-anya, család, barátok, munkatársak és szomszédok között is. 

Ha viszont világosságban járunk, az egymással való kapcsolatunkban is a közösséget tudod átélni. Közösség nélkül nem tudod a szeretettséget megtapasztalni. Ahhoz, hogy szeretettséget éljünk át – vagyis ne frusztráltság gyötörjön a mindennapjainkban –, szükségünk van a közösségre. Ahhoz, hogy átéljük a közösséget, a világosságot kell választanunk minden egyes helyzetben, és akkor nemcsak az egymással való közösséget, hanem azt is átéljük, hogy Jézus Krisztus vére tisztít, folyamatosan tisztít. 

Ismeritek a Vanish folttisztítót. Csuszatolod már egy ideje a ruhát, de nem jön ki a folt. Aztán bekened a folttisztítóval, egy kicsit vársz, és azt veszed észre, hogy folt volt, folt nincs. Viszont vannak olyan foltok, amiket hiába dörzsölsz, nem jön ki. Moshatod, de a lelkiismeretedből mégsem tudod kimosni! A szennyfoltot, a bűnt nem tudod lemosni! Egyedül Jézus Krisztus vére az, ami ki tudja mosni a lelkedet, lelkiismeretedet a bűntudattól, a lelkiismeretfurdalástól, a vádló és kárhoztató gondolatoktól. Egyedül Jézus Krisztus vére az, ami képes megtisztítani mindezektől. De Jézus Krisztus vére képes erre, megcselekszi!

3.) Isten szolgálata

Csak Jézus Krisztus vére által vagyunk képesek Istennek tetsző módon Neki szolgálni és Istennek tetsző szolgáló életet élni. 

Zsid.9,14 „A Krisztus vére, aki örökkévaló Szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a halott cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgáljunk.”

Az életünkben oly sok mindent szolgáltunk már. Sok érdeket kiszolgáltunk – saját magunk, életében is: az érvényesülés, az anyagi előrejutás érdekeitől kezdve, sok minden mást is. Szolgáltuk már emberek elismerését, társadalmi elismerést, vagy akár politikai érdekeket, a hatalmat; bármit! Azt mondja Isten, hogy az Ő Fiának vérét többek között azért adta áldozatul érted és értem, hogy ez a vér megtisztítsa a lelkiismeretünket is, ott belül; hogy jó és tiszta lelkiismerettel, fölemelt fővel, tiszta szívvel tudjuk Istent szolgálni. Nemcsak azért cselekszi ezt Isten, hogy nekünk jó lelkiismeretünk legyen, hanem azért, hogy jó lelkiismerettel tudjuk Istent szolgálni. 

Mit jelent az, hogy szolgálok valakit? Azt jelenti, hogy azt csinálom, amit ő mond. Istent szolgálni azt jelenti, hogy azt teszem, amit Ő mond. Jézus Krisztus vére tesz erre alkalmassá, hogy egy gyermeki módon elhiggyem, amit Ő mond, az jó és igaz, és meg is csináljam.

4.) Jézus vére védelem

2.Mózes 12,13 „Az a vér jel lesz a házaitokon, amiben laktok. És ha meglátom a vért, elkerüllek benneteket, és tirajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét – ezt mondja az Úr.”

A Bárány vére ’jelzés’, ’bizonyíték’ és ’bizonyosság’ az életünkben, sőt annak ’záloga’ is egyben, hogy a Pusztító elkerüli az életünket. A Bárány vére ’figyelmeztető jel’ is a házaink ajtaján a kívülállóknak, ugyanakkor pedig ’zászló’ a bent levőknek, amellyel jelezzük a hitünket és megvalljuk, hogy a mi Istenünk a ’Jahve Nisszi’ = ’az Úr az én Zászlóm’ (2.Móz.17,15 – az amelekiták legyőzése idején jelentette ki magát így az Úr Mózesnek).

Amikor kapcsolódsz valakivel, az a vér rajtad van. És mi nem titokban éljük a keresztény életünket. Nem kripto-keresztény-életet élek, hanem felvállalom azt, hogy keresztény vagyok, felvállalom azt, hogy Jézus tanítványa vagyok. Természetesen itt nem arról beszélek, hogy ki milyen felekezetbe jár: református, evangélikus, baptista, hitgyülekezeti, katolikus, pünkösdi gyülekezetbe, vagy bármilyen más gyülekezetbe is jár valaki; nem ez a lényeg, hanem az, hogy hiszel Jézus Krisztusban, és az Ő népe között vagy, az Eklézsiának a része vagy. Az Úr azt mondja: „Ha meglátom a vért, akkor elkerüllek titeket, és rajtatok nem lesz a pusztító csapás.” 

Zsidó.11,28 „(Mózes) hit által rendelte el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne tudja érinteni se elsőszülöttjeiket.”

Ma, amikor úrvacsorát veszünk, akkor vedd azt hittel a saját életedért, vedd hittel az otthonodban levőkért, a házad népéért, a rád bízottakért is, hogy rajtuk is legyen oltalom és védelem, és így a pusztító elkerüli őket is. De vegyük úgy az úrvacsorát, és legyen Jézus Krisztus Testével és az Ő vérével olyan valóságos közösségünk, hogy erre a városra, de a többi városainkra is; erre a népre, erre a nemzetre, az egész országra nézve vegyük hittel. Ki-ki amennyit be tud fogadni a szívébe, az elméjébe: ragadjunk meg hittel másokat, hogy Isten kegyelme és szeretete a hitünk által meg tudjon őrizni, meg tudjon menekíteni, és meg tudjon szabadítani sokakat! 

5.) Jézus vére erő és fegyver

Mikor kell használni erőt és fegyvert? Miért kell egyáltalán az erő és a fegyver? Azért, mert a gonosz nem akar tágulni, nem akar elmenni, és a kiszorításához kellenek a szellemi fegyverek, mert az ellenünk hadakozó ellenség szellemi, és az erősségek is szellemiek. A gonosz, a halál, a bűn, a betegség, az átok Jézus Krisztus vérének nem tud ellenállni. Miért? Azért, mert Jézus Krisztus a halála által győzött mindezek fölött. Amikor Jézus meghalt, Ő már akkor győzött, az Ő vére által megtörtént a megváltás, az engesztelés, és erről bizonyságot is tett, amikor feltámadt és megjelent a tanítványoknak. A gonosz a Bárány vérének az Ő vére hatalmának nem tud ellenállni. A démonoknak, a gonosz szellemeknek nincsenek gyerekeik, vagyis amely gonosz szellemek ma gyötrik az embereket, azok mind látták Jézus Krisztust a kereszten! És pontosan tudják, hogy Ő az Igazi Húsvéti Bárány, és az Ő vére miatt nincs hozzáférésük azokhoz, akiken a Bárány vére rajta van. Azok a gonosz szellemek, amelyek ma népeket, nemzeteket gyötörnek és fogságban tartanak; amely gonosz szellemek a koronavírus által százezreket megbetegítettek, és ezrek haltak meg, azok a gonosz szellemek is pontosan tudják, hogy Jézus Krisztus keresztje által le lettek győzve, és Jézus Krisztus vére már legyőzte őket.

Kol.2,13-15 „És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, Ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. (14) Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. (15) Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.”

Mondhatod persze, hogy ’ezt Jézus Krisztus megcsinálta, de mi van veled? Mi van velem? Mi van a szeretteimmel? Mi van a munkatársaimmal, szomszédaimmal?’

Jelenések 12,11 „Ők legyőzték (a vádolót, az ördögöt, a sátánt) a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételük beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig.” 

Ez azt jelenti, hogy nemcsak Jézus Krisztus győzte le, hanem te is legyőzted! És aki hallgatsz minket az interneten keresztül, rád is vonatkozik Istennek ez az üzenete, hogy „legyőzted”! Igen, jól mondod, van feltétele. Mi által győzted le a sátáni erőt? A Bárány vére által, a bizonyságtételed beszéde által, azáltal, hogy odaszántad az életedet. Nem volt számodra fontosabb az életed, minthogy megmeneküljenek mások, mint az, hogy Isten terve, Isten akarata és célja megvalósuljon, hogy tudjon az Ő szeretete rajtad keresztül is megnyilvánulni mások felé. 

Mondjuk ki, valljuk meg együtt: „Legyőzzük a vádolót, a gonoszt a Bárány vére által, a bizonyságtételünk beszéde által, és nem kíméljük az életünket, hanem odaszánjuk Istennek, egészen a halálig. A Jézus nevében.”

És itt nem arról van szó, hogy most mártírkodunk, vagy hetvenkednénk, hogy „itt fertőzzetek, mert rajtam Jézus vére van”. Ez istenkísértés lenne, mint ahogyan az ördög Jézust is megkísértette a pusztában: Máté 4,6-7 „Mondta neki az ördög: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az Ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak Téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. (7) Mondta neki Jézus: Viszont az is meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.” 

Legyünk józanok, legyünk elővigyázatosak, de ne féljünk, ne féljetek, mert Jézus Krisztus vére oltalmat ad. Jézus Krisztus vére győzelmet ad a gonosz fölött. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy ez nem automatikusan működik. Nem tudom senkire sem ’rálocsolni’ a Bárány vérét, mondván, hogy „most már rajtad van, ’vérfoltos’ vagy, téged nem tud fertőzni a koronavírus”. Ez nem így működik, ezek szellemi igazságok, és csak hit által működik, csak szellemben. Amikor hit által, szellemben Jézus Krisztus vérével közösséged van, akkor nem tud megérinteni téged a gonosz. 

6.) Jézus vére – közösség Istennel

Jézus az Ő vére által elvégezte, hogy közösségünk lehet Istennel. Ezt is a Bárány vére által élhetjük át. 

Zsid.10,19-20 „Testvéreim, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet Ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az Ő teste által.”

Az, hogy bizalmunk van, azt jelenti, hogy szabadon be tudunk menni – de csak a vér által. Mert a vér, a Bárány vére, az engesztelés vére az, ami által meg lettek bocsátva a bűneink, a vér az, ami által megtisztította a szívünket, a lelkiismeretünket is Isten, és Jézus vére az, ami által megigazított bennünket, azaz Isten igazságaként állhatunk meg Őelőtte. És Jézus Krisztusnak a vére a meghintésnek és a megszentelésnek a vére, ami ahogy rajtad van, tudja az ördög, hogy Isten számára el vagy választva. A gonosz pontosan tudja, hogy a Bárány vére, Jézus vére, ha rajtad van, te már az Istené vagy. Nem nyúlhat hozzád.

7.) Belépni és benne maradni Jézus vérében

A bűnnel és a bűn minden következményével, minden hatásával szemben a leghatékonyabb védelem Jézus Krisztus vére. A János 15-ben a szőlőtő és a szőlővessző példázatát olvassuk:

János 15,5 „Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővessző. Aki énbennem marad, és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem.”

Ahogy a szőlővesszők benne vannak a szőlőtőkében, ahogy a tanítványok benne vagyunk a Mesterben, úgy benne is tudunk maradni, és Ő is bennünk marad. Ezáltal van a gyümölcstermés. Ez nem egy statikus dolog, hanem állandóan áramlik a tőke és a szőlővessző között az élet, az energizáló erő, a gyümölcstermő erő, amitől kipattannak a rügyek tavasszal, jönnek a levelek, fürtök, stb. Hasonlóképpen ez nem pusztán egy egyszeri esemény, hanem egy folyamatos Istennel való járás, folyamatos hitbeli cselekvés-sorozat nap mint nap, újból és újból. Ezt jelenti, hogy benne maradok Jézus Krisztusban. A gyümölcstermés így jön. 

Lukács 22,20 „Hasonlóan vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: Ez a pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiértetek ontatik ki.”

„Ez a pohár az új szövetség az én véremben”. Tehát a vérben van a szövetség. Amikor közösségünk van Jézus Krisztus vérével – ahogyan a János 6-ban mondja Jézus: „aki eszi az Én Testemet, és issza az Én véremet, az Énbennem marad, és Én őbenne.” (Ján.6,56)

Jézus Krisztus testét enni, Jézus Krisztus vérét inni, azt jelenti, hogy a Vele való szövetséget erősíted meg, a szövetségben élsz benne, a szövetség ígéreteit igényelheted és megragadhatod, és a szövetség áldásai Jézus Krisztusban, az örökhagyóban igenné és ámenné lettek – vagyis beteljesedtek Őbenne; magadhoz ölelheted, és élheted az áldásokat minden nap.

8.) Inni Jézus vérét

János 6,55 „Mert az Én testem igazi étel, és az Én vérem igazi ital.”

Amikor ezt meghallotta a sokaság, sokan megbotránkoztak: „Nem vagyunk mi kannibálok!” Miket mond ez az ember?!”. Még a tanítványok közül is sokan otthagyták emiatt Jézust, és hátat fordítottak neki. De Jézus nem a fizikai hús-testéről és nem a fizikai véréről beszélt, hanem szellemi valóságokról beszél. Mert „vérben van az élet, a vérben van a lélek” (3.Móz.17,11-14). Ahogy közösséged van Jézus Krisztus vérével, és ’iszod az Ő vérét’, akkor az Ő gondolatai, az Ő érzései, az Ő odaszántsága, elkötelezettsége, szenvedélyessége, az Ő fontossági sorrendje, az Ő vágyai, céljai és álmai, ezek erősödnek meg benned, és ezeket tölti beléd Isten. Ez olyan, mint amikor bedugod a pendrive-odat a notebookodba, és feltöltöd rá, amit akarsz (ami ráfér). 

Ha azt szeretnéd, hogy Isten beletöltse az elmédbe, gondolataidba, vágyaidba, érzéseidbe az Őbenne lévő dolgokat, akkor egyszerű hittel ’enni kell Krisztus Jézus Testét, és inni kell az Ő vérét’. Az a szenvedélyesség, az az erő, amit a tanítványok megéltek Pünkösd napján – és utána nap mint nap ebben jártak, ebben éltek, és így vitték Isten Királyságát szerteszét a világba, népről népre, nemzetről nemzetre –, az a Jézus Krisztus Testével és vérével való közösségből fakad. Abból, hogy betöltekezel a Szent Szellem által újra és újra, és ’eszed az Ő Testét, és iszod az Ő vérét’. De ez szellemi dolog. Amikor ezt teszed, ezáltal ragadod meg magát az Életet, ami már legyőzte a halált, az örök életet, ami legyőzte a kárhozatot. Így ragadod meg a feltámadást, és a Jézus Krisztusban való megmaradásod is ettől van.

9.) Hálaadás és dicsőítés a Bárány véréért

A Jelenések könyvében olvassuk, hogyan dicsőíti Jézus Krisztust, a Bárányt az Ő véréért a megszabadultak sokasága, az üdvözült emberek és az angyalok is:

Jelenések 5,9 „Új éneket énekeltek ekképpen: Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg Istennek őket minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből.”

A mennyei sokaság elkezdte Istent dicsérni, elkezdtek új éneket énekelni azért, mert Jézus Krisztus, a Bárány vére által meg lettek vásárolva. És az Ő vére miatt, a Bárány vére miatt lehetnek ott minden népből, minden nemzetből, minden törzsből és nyelvből. Minden politikai nézetből, minden gazdag vagy szegény rétegből; a társadalom minden rétegéből ott lehetünk a Bárány vére által! Csak emiatt és csak ezáltal.

Jézus Krisztus vére fegyver is – ahogyan az 5. pontban átnéztük. Ez nem azt jelenti, hogy dobálhatom az ellenségre, hanem azt jelenti, hogy megéled, hogy Jézus Krisztus vére ott van az életeden, a testedben, a lelkedben, a szellemedben; hiszel ebben. Hiszek ebben. És amikor kígyókon és skorpiókon taposunk, akkor nem fog ártani nekünk.

Jelenések 12,11-12 „Legyőzték őt (a gonoszt, a vádolót, az ördögöt) a Bárány vérével és bizonyságtételük beszédével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig. Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok …”.

Tehát a Mennyben az öröm forrása, Isten dicséretének forrása a Bárány vére és az Ő vérének munkája miatt is van. Amikor tehát úgy imádkozunk, hogy „Mennyei Atyánk, legyen meg a Te akaratod itt a Földön, ahogyan megvan a Mennyben”, akkor erre is igent mondunk, és erre is azt kérjük: „Uram, legyen meg így itt a Földön is”. Vagyis azért is imádkozunk és igent mondunk arra is ilyenkor, hogy legyen öröm Jézus Krisztus, a Bárány vére miatt itt a Földön is, és fakadjon fel Istennek dicsérete, legyenek új énekek, új dalok Istennek magasztalására azoknak a szájából, akik hisznek, hiszünk Jézus Krisztus vérében, a Bárány vérében. 

Ámen!

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.