Önzetlen élet Krisztusban – Bemerítkezés

Önzetlen élet Krisztusban – Bemerítkezés

Önzetlen élet Krisztusban – Bemerítkezés 360 201 Rádió Sansz

Sok új dolog kezdődik most ősszel… 

Sokakban felmerül a kérdés – amikor jön egy-egy új időszak –, hogy „na, ez az időszak már bevisz?”, „ott vagyunk már, vagy messze vagyunk még?” Az Istentől való időzítések és időszakok nagy kérdés sokak számára. Úgy hiszem, az utolsó időkben élünk (erről tavasszal sokat foglalkoztunk). Ezzel kapcsolatban pedig itt a kérdés: Mi ebben a mi részünk, mi ebben a mi felelősségünk?

Egy új időszak kezdődik sokunk, sokatok számára: óvoda, iskola, új munkahely, vállalkozás, kilépések, költözés, házasság, szülés, stb. Az utolsó idők egyik legnagyobb és legfontosabb jele, hogy az Eklézsia, az Egyház, a Menyasszony felöltözik dicsőségben, és Istennek a dicsőségét öltözi magára. És amire elhivatott, amire teremtetett, amire Isten kigondolta, elkezd abban járni. A Királyhoz méltó Menyasszony az dicsőséges, ékes és szép.

Láttatok már csúnya menyasszonyt? Valaki már látott… 😊 Én még nem láttam, legalábbis nem emlékszem rá. Én úgy emlékszem rá, hogy amelyik esküvőn voltam, a menyasszony mindig úgy kicsinosította, kidíszítette, felékesítette magát, és nekem mindegyik tetszett – egyik ezért, másik azért, de mindegyik szép volt. Úgy hiszem, hogy Krisztus Teste, az Egyház úgy ékesedik fel, és úgy veszi magára a Királyhoz méltó ruhát, cselekedeteket, hogy elkezdi szenvedélyesen szeretni az Urat, és cselekedni azt, ami Istennek a terve, Istennek az akarata, és ez az a gyönyörűség, amivel körülveszi magát, és felöltözik. Hiszek abban, hogy az utolsó időkben – ugye sok nyomorúságról olvashatunk a Jelenések könyvében – az Egyház, az Eklézsia, a Gyülekezet életében eddig soha nem látott növekedést és dicsőségben való előrelépést fogunk megtapasztalni, és megélni.

Józsué könyvéből olvasok fel egy szakaszt.

Józsué 3,3 és 14-17 „Ha azt látjátok, hogy a levita papok felemelik Isteneteknek, az Úrnak szövetség ládáját, akkor ti is kerekedjetek fel, és menjetek utána.” „Akkor felkerekedett sátraiból a nép, hogy átkeljen a Jordánon. A papok vitték a szövetség ládáját a nép előtt. A ládát vivők megérkeztek a Jordánhoz. A ládát vivő papok lába a folyó szélén belemerült a vízbe. A Jordán vize pedig az aratás idején mindvégig egészen telis-tele volt. Egyszerre csak megállt a felülről lefele folyó víz, gátként feltornyosult egy nagy szakaszon Ádám városánál, annál a városnál, amely Cáretán mellett volt. A sós tenger felé folyó víz pedig teljesen különvált. Így kelt át a nép Jerikóval szemben. Az Úr szövetségládáját vivő papok ott álltak szilárdan a folyó száraz medrében, az egész Izrael átkelt, és mindaddig száraz volt a meder, amíg az egész nép mindenestől át nem kelt a Jordánon.”

És egy másik nagy, fantasztikus vízen való átkelésről az istentisztelet elején olvastunk az 1.Korinthus 10. részből, amikor Izrael fiai a Vörös-tengeren keltek át. Ez az átkelés volt a fő momentum, aminek kapcsán Pál apostol több üzenetet is írt levelében. Ott volt ilyen kifejezés, hogy „akarom, hogy tudjátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, mindnyájan a tengeren mentek át, mindnyájan Mózesre merítkeztek be a felhőben és a tengerben” (1.Kor.10,1).

Vajon melyikük lett vizes, amikor Mózes vezetésével átmentek a tengeren? Senki. Hány izraeli lett vizes, amikor Józsué vezetésével átkeltek a Jordánon? És mit ír a Biblia erről? Bemerítkezésről beszél a Biblia itt, viszont egy ember sem merült bele vízbe. Akkor mi az üzenet? Erről fogunk most néhány dolgot megnézni.

A Jordán gyakran a halált jelképezi. A ’Jordán’ szó szerint azt jelenti, hogy ’lefele folyik’. A Holt-tengerbe folyik. Jézus maga is a Jordánban merítkezett be, Bemerítő János itt merítette be – hiszen az egész Izrael odament hozzá –, és a Jordán azt jelképezi, hogy az ádámi természetnek vége van. Nem véletlenül abba merítkezett be Jézus. A frigyláda, ami kétezer könyöknyire ment Józsuéék előtt, jelképezi magát Krisztust, aki előttünk egy olyan utat végigjárt, hogy kétezer évnyire van előttünk, egy üzenet most az utolsó időkben: van számunkra Isten részéről útmutatás. Látjuk – persze, most már 2000 év távlatából egészen könnyű látni –, hogy mi is a Krisztusnak a legfőbb üzenete számunkra. Mert szép a boldog-mondás, ki lehet ragadni egy-egy mondatot innen, ki lehet ragadni egy-egy példabeszédet onnan, de mégis az egész életének, az egész lényének egy olyan üzenete van, ami úgy hiszem, az utolsó időkben egyre inkább fontossá válik az egész Eklézsia számára.

Máté 13,39-ben olvashatjuk a magyarázatot is, vagyis az aratás a világ vége, az aratás ennek a korszaknak a vége.

Józsué 3,15 „A Jordán medre az egész aratás idején mindvégig telis-tele volt.”

Ez azt üzeni, hogy a halál medre az utolsó időkben tele van. Ezért, nem kell azon csodálkozni, nem kell rettegni, nem kell félni, amikor bekapcsolod a híradót vagy olvasod az újságot, és mindenfele áradásokról, tüzekről, természeti katasztrófákról, hurrikánokról, tornádókról, stb. hallunk – Szibériában, Vlagyivosztokban, Afrikában vagy Közép-Amerikában. Amikor ezeket látjuk, halljuk, egyrészt nem maradhatunk közömböseknek, ez nem hagyja az embert hidegen; megindul az ember szíve e hírek hallatán. Nekünk egyik oldalról ott a lehetőségünk, hogy imádkozzunk, ugyanakkor a másik oldalról tudnod kell azt, hogy ezek nem fognak megszűnni. Tudnod kell azt, hogy az utolsó időkben ezeket fogjuk átélni, de van Istennek egy ígérete: hogy „hozzád nem közelít”. Van Istennek egy ígérete, hogy Ő megőriz és megoltalmaz (Zsolt.91,7 „elesnek mellőled ezren, és jobbod felől tízezren, a csapás sem közelít hozzád”), és ezt hittel meg lehet, és meg is kell ragadnunk. 

Józsué 3,16 „A felülről lefele folyó víz gátként tornyosult fel egy nagy szakaszon Ádám városánál.”

Ez egy prófécia arról, hogy amikor Isten népe elkezdi birtokba venni az ígéreteket. Mert miért ment át Izrael a Jordánon? Isten népe nem ugyanazért ment át a Jordánon, mint a Vörös-tengeren. A Vörös-tengernél egy kényszerhelyzet volt, sarokba voltak szorítva. Mögöttük ott volt az egyiptomi hadsereg. A bemerítkezésük teljesen megszabadította őket a múltjuk fogvatartóitól, az őket nyomorgatóktól. 

A Jordánon nem ezért mentek át. Nem volt a nyomukban senki. A Jordánon szabad akaratukból, Istennek az ígéretét szem előtt tartva, az ígéreteket birtokba veendő mentek át a Frigyláda után. És amikor Isten népe hittel elkezdi – krisztusi, fiúi identitással, a Jordánba való bemerítkezés által – birtokba venni az ígéreteket, akkor az azt jelenti, hogy az ádámi örökségünk (mindazt, ami Ádámban átkokat, bűnt, romlást, halált kaptunk és örököltünk) Krisztusban ’vissza tud tolulni’, vagyis maga az Úr visszaszorítja. Ezért lesz Isten népe és környezete egyre több helyen ’Gósen földje’. Isten azt akarja, hogy felnövekedjenek Gósen földjei-’buborékjai’ és területei, hogy azok menedékhelyek legyenek. 

A menedékvárosoknak prófétai üzenete van. Nemcsak arról szólt a menedékváros, ha valaki véletlenül embert ölt, hogy ott legyen lehetősége megmenekülni, hanem annak van egy prófétai üzenete az utolsó időkre is: hogy legyünk menedékvárosok, olyan Gósen-helyek, ahol a természetes és természetfölötti nyomorúságok és csapások elől oltalmuk legyen az sokaknak. Hiszem, hogy Isten terve és szándéka, hogy olyan szellemi városokat, olyan mennyei Jeruzsálem-helyeket, olyan mennyei, isteni természet-helyeket építsünk fel, ahol élünk, ahol az emberek menedéket találnak – persze nem csak a természeti katasztrófáktól, hanem az ember pszichéjét, az ember szellemét megnyomorító erőktől is. 

A héten valakivel a tanítvánnyá tevésről beszélgettünk, hogy most, 2019-ben több erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy valakit tanítvánnyá tegyünk, és tanítványként éljen, mint ezelőtt 20 éve. Kérdezte a testvér, hogy ’Miért van ez? Restebbek lettünk? Kevesebbet imádkozunk? Nem olvassuk a Bibliát?’ Én azt mondtam, hogy én nem gondolnám, mert ismerem az embereket, ismerlek titeket, odaszánt életű emberek vagytok. Úgy gondolom, hogy a levegőbeli erőknek a kontrollja növekedett és erősödött az emberek elméjén és gondolkozásmódján, ami az egész életstílust meghatározza. A korszellem megváltozott, és egy olyan életmódra kényszerít – nemcsak az egyénre, hanem az egész társadalomra. A gazdaság máshogyan működik, az emberek megélhetése is máshogyan működik. Sok minden olyanra rá van ma kényszerülve egy hétköznapi ember (akár hívő, akár nem hívő), amire 20 éve nem volt. 20 éve nem voltál rákényszerítve arra, hogy például 9-10 órát dolgozzál. Ma gyakran rá vagy kényszerítve.

Dániel látta, amikor kéz érintése nélkül lezúdult a Mennyből az a kőszikla Nabukonodozor álmában, és szétzúzott minden birodalmat (azt a nagy szobrot), abban van egy óriási üzenet: Isten Királysága visszafordítja az utolsó időkben azt, amit Ádámban elveszítettünk, azt a Krisztusban Isten – a Krisztus Testében, az Eklézsiában, a Menyasszony életében, nemcsak egyéneknek, hanem testületnek, közösségeknek az életében – dicsőségben helyre akarja állítani. 

Már egy hete gondolkodtam ezen, és elmélkedtem ezeken a szívemben, hogy ma erről hogyan fogok beszélni. Az volt bennem már napok óta, hogy azért fogok erről beszélni, mert a bemerítkezésről – úgy hiszem, hogy – van egy aktuális üzenete számunkra Istennek. Biztosan sok tanítást hallottatok már a bemerítkezésről. Igen, én is. 

A bemerítkezés egy olyan hitbeli cselekedet, amikor valami fontos szellemi igazságot nyomatékosítasz azzal a külsőleges cselekedettel. Sajnos lehet látni, hogy évszázadok során felekezetek, közösségek szertartásokkal helyettesítették a hitbeli cselekedetet. Most nem a bemerítkezés szertartásáról akarok beszélni. Látnunk kell, hogy a bemerítkezésben van egy olyan üzenet, egy olyan hitbeli cselekedet, egy olyan szellemi tartalom, ami a bemerítkező elkötelezettségét jelzi, és az elkötelezettségét hivatott kifejezni. Amikor belemerülök hittel a vízbe, akkor eggyé válok szellemben Jézus Krisztus halálával – meghalok önmagamnak. Amikor bemerülök a vízbe, akkor a saját vágyaimnak, saját óhajaimnak, a saját kívánságaimnak, saját céljaimnak meghalok azért, hogy a Krisztusnak tudjak élni.

Bármit csinálsz egy vízzel, annak nincs bűvös ereje. Mert nem a víztől változik meg az ember. Nem attól születik újjá valaki, hogy milyen vízbe merül be (Jordán vize, folyó vize, szentelt víz). Attól történik ott valami, hogy eltökélem magam, hogy megfeszítem az óemberem, eltökélem magam, hogy eggyé leszek Jézus Krisztus halálával. Az erő a megfeszítésben rejlik. Az erő a keresztben rejlik. Az erő abban rejlik, hogy odaadom a régi, romlott, óemberi természetemet a halálba, odaadom a régi vágyaimat, régi kívánságaimat a halálba. Már nem akarok aszerint élni. És ezzel párhuzamosan elkötelezem magam, hogy Krisztusnak akarok élni (az Ő életével,) a feltámadás erejével akarok élni.

Róma.6,4 „A bemerítkezés által ugyanis eltemettettünk vele együtt a halálba, hogy amiképpen a Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy ezentúl mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele a halála hasonlóságában, sokkal inkább eggyé lettünk vele a feltámadásának a hasonlóságában is.”

Nem tudom, feltűnt-e nektek, hogy amikor a bemerítkezéssel kapcsolatban olvassuk a Rómabeliekhez írt levél 6. fejezetét, egyszer sem említi a Biblia a vizet. Nincs ez a kifejezés a Róma. 6. fejezetében. Amikor Izrael fiai átkeltek a Vörös-tengeren, az 1. Korinthus 10. része azt mondja, hogy „mindnyájan bemerítkeztek”. Melyik lett vizes? Egyik sem. Amikor Józsué vezetésével átkeltek a Jordánon, mindannyian bemerítkeztek, de egyik sem lett vizes. Amikor itt, a Római levél 6. fejezetében a bemerítkezésről van szó, egy szó sem esik a vízről. De szó esik valamiről. Miről? A megfeszített életről, a régi természetem megfeszítéséről, az ó természetem halálba adásáról.

Róma.6,5 azt mondja: „ha ugyanis eggyé lettünk vele a halála hasonlóságában, még inkább eggyé lettünk vele a feltámadásának hasonlóságában is.”

Vagyis alapvető szellemi igazság, hogy a halál az út a Krisztusban feltámadott élethez. Tehát ahhoz, hogy a feltámadás erejéhez hozzáférjek (az, hogy ott a ventilátor elkezdjen forogni, Imi végigkeresgélte az egész házban, hogy mi lehet a baj, mert valami leverte a biztosítékot, de nem találták a főkapcsoló szekrényben, hogy mi a probléma. Amikor megtalálta, és bedugta azt a konnektort, és működik).

A feltámadás ereje tudja működtetni Isten természetfeletti erejét. Ha Isten népében ott van a feltámadás ereje, akkor ott vannak a Menyasszonyt dicsőségbe öltöztető jelek és csodák. 

Az utolsó napokban mire van leginkább szüksége az Eklézsiának? A feltámadás ereje megnyilvánulására. A feltámadás ereje viszont nem férhető hozzá, csak akkor, ha Krisztus halálába belenyúlok, beleadom magam, belemerülök, odaszánom magam; a keresztre adom a vágyaimat, a saját önös természetemet. Amikor ezt megteszed, azt veszed észre, hogy a feltámadás ereje elkezd rajtad keresztül dolgozni. És lehet, hogy csak egy egyszerű munkahelyi feladatot végzel, de Isten természetfeletti ereje elkezd dolgozni rajtad keresztül a főnököd felé – és például meggyógyul az anyósa. Vagy lehet, hogy csak tanárként ott vagy a diákod mellett, meghallgatod az otthoni problémáit, ahogy sírva odajön, és átöleli a lábadat a kislány. Meghallgatod, imádkozol érte, ő pedig másnap ujjongva, örömmel táncolva jön: „Képzeld, visszajött apa, újra van apukám!” Miért? Mert Isten azt akarja, hogy a feltámadás ereje rajtad, rajtam, az Eklézsián keresztül belehasson, ’bele’-diffundáljon a környezetünkbe, hogy emberek élete megváltozzon, hogy az emberek ráébredjenek, hogy Isten jó! Ráébredjenek, hogy Isten fantasztikus, dicsőséges, szent, fenséges, és valóban bűngyűlölő, szent, ugyanakkor pedig szeret, és jó. És ezzel akar megváltoztatni – az Ő jóságával és szeretetével.

Lukács 12,49-ben azt mondja Jézus: „Én azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a Földre, és nagyon szeretném, ha már lángolna. Van egy bemerítés, amellyel be kell merítkeznem, és annyira nyugtalan vagyok, amíg ez véghez nem megy.”

Figyeljük meg, Jézus ezután a kijelentése után vajon vízbe merítkezett bele? Nem. Jóval ezelőtt volt a vízbe való bemerítkezése a Jordánnál. Mire mondta ezt? Az előtte álló kereszthaláláról beszélt. Jézus Krisztus keresztre feszítése ad értelmet a mi bemerítkezésünknek. Ha nem halt volna meg Jézus Krisztus a kereszten az én bűneimért, a te bűneidért, az ádámi természettől való szabadulásért; a betegségekből, az átkokból, a szegénységekből a bűn összes átkos következményéből való szabadulásért: nem lenne értelme sem a mi hitünknek, sem a kereszténységének. De a bemerítkezés által te odaadod magad, és azt mondod: 

’Uram, én is Veled együtt meghalok. Meghalok az ádáminak (a vallási törvényeknek, a bűnnek, a világnak), és eggyé leszek a haláloddal’.

A Márk 10,38-ban is Jézus a kereszthaláláról beszélt, amikor a Zebedeus-anyuka odament Jézushoz, és kérte: „amikor visszajössz a Királyságoddal dicsőséggel, akkor… tudod, hogy legrégebb óta ők vannak azért mégiscsak melletted, meg hát tudod, János a kedvenced… jó lenne, ha ennek valami jelét is adnád -hogy az egyik a jobbodon, másik a balodon legyen.” Emlékezzünk, Jézusnak mi volt ott a válasza: „Nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amit én kiiszom, és bele tudtok-e merítkezni abba a bemerítkezésbe, amibe Én bemerítkezem?” 

Ebben van egy szellemi alapelv, egy szellemi titok. Az üzenete az, hogy a (testi természet) halál az út a Krisztusban elrejtett győztes élethez. Amikor odaszánom magam egy önzetlen életre, abban bomlik ki, abban lesz meg a hozzáférésed, abban kapod meg a ’passwordot’, hogy a feltámadás ereje elkezd dolgozni, lüktetni a sejtjeidben, szöveteidben. Óriási erő van az önzetlen életben! Óriási erő van abban, amikor a bemerítkezéskor hit által lebuksz a víz alá! Nem azért, mert vizes leszel, hanem azért, mert a Krisztus halálával odaszántad magadat az óember, a régi természet, a testinek a halálára. Ámen!

Lehetetlen feltámadni, ha nem halsz meg. Várod a feltámadást? Nem tudsz feltámadni, ha nem halsz meg. Ezért meg kell halni! A bemerítkezés ezért van. Azért adja Isten a bemerítkezést, hogy a bemerítkezés által eggyé legyél Jézus Krisztus halálával; ahogy a kereszten Ő meghalt érted, értem, a bűnünkért, a régi természetünkért. Amikor ezzel eggyé leszel, akkor azt veszed észre, hogy ez az út a Krisztusban elrejtett élethez. Ez által szabad út nyílik számodra a feltámadás erejéhez is. Ez azt jelenti, ahogy azonosulunk Jézus Krisztus halálának a céljaival, az nem olyan megfoghatatlan, nem olyan ’csupán’ az egész emberiséget átfogó dolog. Meg lehet ragadni nagyon egyszerűen, hogy ez mit is jelent: Leteszem az életemet másokért. 

Amikor bemerítkezek, akkor az azt jelenti, hogy eldöntöttem, nem magamnak fogok élni. Mától kezdve nem a magam uraként fogok élni. Eldöntöttem, hogy mától kezdve átadom az uralmat Jézus Krisztus számára; átadom a gyeplőt az Ő kezébe, átadom a kormánykereket Neki (és nem dirigálok az ’anyósülésről’).

2.Timóteus 2,11-12 „Ha vele együtt meghaltunk, akkor vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is.”

Mondd a melletted levőnek: ’ha meghaltál Jézus Krisztussal, élni is fogsz ővele’! Mondd a másik oldaladon levőnek: ’Ahogy eggyé lettél Jézus Krisztus halálával, úgy a feltámadás erejével is eggyé lettél.’

Róma.8,16-17 „Maga a Szent Szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.”

Hogy a feltámadás ereje megnyilvánuljon, hogy a Menyasszony dicsőségben megjelenjen a Király előtt, ahhoz a kulcs, hogy nemcsak a Vörös-tengeren kell átkelni, át kell kelni a Jordánon is.

Ugyanerről beszél a Filippi 3,10-11 (7. verstől: „Azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam Őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján,) hogy megismerjem Őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az Ő halálához”.

Tehát, a feltámadás erejéhez az Ő szenvedéseiben való részesedés az út, az pedig úgy történik, hogy a halálával eggyé leszek –, vagyis azt jelenti, hogy lemondok a saját, önös vágyaimról, dolgaimról, céljaimról, és elkötelezem magam egy önzetlen életre. Ez a kulcs ahhoz, „hogy valamilyen módon eljussak a halottak közül való feltámadásra” – írja Pál.

Filippi 1,29 „Nektek nemcsak az adatott a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte.”

Micsoda ajándék! Ez Istentől származó ’karizma’ (= kegyelmi ajándék). Lehet, hogy eddig azt gondoltam, hogy a karizmák azok a nyelvekenszólás, prófétálás, nyelvek magyarázata, hit, csodatevések, gyógyítás ajándékai, ismeret beszéde, szellemek megkülönböztetése, bölcsesség beszéde, stb. 

Mondd a jobbodon levőnek: ’Fantasztikus ajándékkal ajándékozott meg Isten téged: azzal, hogy szenvedjél Érte!’ Mondd velem együtt: ’Uram, köszönöm, hogy kiváltság, hogy szenvedhetek Érted, most!’

2.Korinthus 4,8-11 „Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk; Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben.”

Melyikőtök küzdött már a testében nyavalyával? Az azt jelenti, hogy ha küzdöttél már a testedben nyavalyával, az nem olyan nagy tragédia. Meg lehet hittel közelíteni. Segít, hogy hittel átéljem a Krisztus halálát. Az önzetlenségre odaszánom magam, tudatosan bevállalom ezt (nem azért, hogy ne múljon el), vagyis nem panaszkodom, hanem hálát adok Istenemnek, hogy még élek, és elkezdem dicsérni Istent mindazért, amim van (nem régen beszéltünk Jóbról…). 

Ma egyikőtök már említette azt a bibliaverset, hogy „akinek még van, annak adatik, akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van”. Emlékeztek, ez ott van a talentumos példázatban (az egy talentumossal kapcsolatban mondja Jézus: Mát.25,29). Hogyan lehet elvenni tőled azt, amid nincs? Mivel azt mondja Jézus, hogy „akinek van, annak adatik, és még megsokszorozódik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van”. Ha nekem nincs semmim: hogy lehet tőlem elvenni azt, amim nincs is? Úgy, hogy eddig nem jól gondolkodtam. 

Tudjátok, gyakran nem is gondolkodunk az egészségünkről, amíg nem jön valami nyavalya. Sokszor nem is gondolkodunk afelől, micsoda áldás levegőt venni, egészen addig, míg éjjel arra nem ébredsz, hogy nem jön. Gyakran automatikusnak veszünk dolgokat, és észre sem vesszük, hogy micsoda érték, hogy van egészségünk: hallok, látok, tudok menni, járni, enni, inni, wc-re járni! Ezek természetes dolgok. 

Szellemileg hasonlóképpen van: van egy csomó dolog, amit nem értékelünk. Pedig, milyen fantasztikus ajándék, hogy örökéletünk van?! Gyakran természetesnek vesszük és gyorsan elsiklunk fölötte. De micsoda kiváltság! Ha megnézzük az egész Univerzumot: fantasztikus dolog, hogy Isten megajándékozott téged az Ő Fiával, Jézus Krisztussal, és Őbenne örök életed van, üdvösséged van. Fel van írva a neved az Élet Könyvébe! Mi ezt évek múltával általában lazán vesszük, és talán végig se gondoljuk, meg se fordul már a fejünkben, hogy ’ez mekkora ajándék és kegyelem!’ Pedig az. 

Mondd a melletted levőnek: ’Tudod, hogy nagyon sok ajándék van az életedben? Segítek kikutatni.’

Legyünk hálásak. Legyünk hálásak az automatikusnak és természetesnek tűnő dolgokkal kapcsolatban is. Legyél hálás a melletted levőért, legyél hálás azokért is, akik nincsenek itt (persze nem azért, mert nincsenek itt)! 

Szabaddá válni akkor tudsz, ha nem köt semmilyen béklyó. Ha meghalsz önmagadnak, ebben a szellemi halálban van a legnagyobb szabadság. A halált a Názáreti Jézus azért szenvedte el, hogy minket a halálból megszabadítson. Ez úgy lehet a miénk, hogy szellemben eggyé leszünk a bemerítkezés által Jézus Krisztus fizikai halálával. Vagyis azt jelenti, hogy nemet mondok önmagamnak.

2.Kor.5,16 „Akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem a Krisztusnak.”

Ez az egész életünk értelme. Ez ad lényegi tartalmat a létezésünknek.

Új időszak jön: iskola, diák, tanár, szülő, pedagógus, főnök, beosztott; új vállalkozás, új gyerek születik, apa/anya lettél, nagypapa/nagymama lettél, vőlegény lettél, menyasszony lettél. Annyi minden új dolog jön az előttünk álló időszakban. De mindebben akkor látsz értelmet és szabadságot, ha többé nem magadnak élsz, nem önmagunknak élünk, hanem a Krisztusnak. 

Küldd úgy a gyerekedet az iskolába, hogy legyen ez egy Isten dicsőségére való iskolaév számára. Nem feltétlen kell neki tökéletesnek lennie minden tantárgyból, hanem a szívében legyen egy világítótorony, és tudja ezt bátran felvállalni. A kapcsolataiban – miközben eszik, játszik, tanul, miközben ott van a többiekkel – világítson. Ezzel küldd a gyerekedet iskolába. Amikor elmész reggel a munkába: ezért menj el! Bármilyen más tanítás a keresztnek az ellensége. Az önzetlenség a legfontosabb üzenet. Többé már ne önmagunknak éljünk! 

Mondd velem együtt: ’Uram, ez a szívem vágya. Segíts meg ebben! Nem akarok többé magamnak élni! Ezentúl Neked akarok élni!’

Tehát, ha nap mint nap Jézus Krisztus feltámadott erejében akarunk járni, akkor az azt jelenti, hogy készen kell lennünk arra, hogy nap mint nap letegyük az életünket Őérte. Ezért nap mint nap tudatosan odaszánom magamat, amikor elmegyek munkahelyre, kilépek a házamból, felkelek az ágyamból, beállok a zuhany alá, vagy lenyeled az első falatot: akkor tedd azt így: 

’Uram, ezt a napot a Te dicsőségedre akarom élni. Azt akarom, hogy ez a nap a Te dicsőségedre legyen.’

Közvetlenül a Szent Szellem általi nagy kijelentés (Máté 16,16Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!”) után mondott egy ilyen mondatot Jézus:

Máté 16,24-25 „Ha valaki énutánam akar jönni, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az életét, elveszíti. Aki elveszíti az életét énértem, az megtalálja. 

„Énértem!” Énértem. Nem a semmiért, nem a senkiért, hanem a Krisztusért teszed le az életedet. A Krisztusért leszel önzetlen, a Krisztusért adod át az életedet. Nem is kérdés, hogy Istennek az volt a szándéka, hogy a bemerítkezés, a megfeszített élet gyakorlatilag mindennap meg tudjon valósulni, hogy megéljük a mindennapok valóságában; hogy ez legyen számomra a ’bemerítkezés’. Tudom, hogy az ittlévőknek a 90%-a fizikailag is bemerítkeztünk vízbe. De ha már megtetted, hogy megvolt a vízbe való bemerítkezés, akkor gyere át a Jordánon! Gyere át a Jordánon, és legyél egy – tudatosan választva – önzetlen, Krisztusért élő és égő új ember. 

Ha szükséges, akkor elevenítsd meg újból, újítsd meg újból a bemerítkezéskori hozzáállást és döntést! Hozd meg ezt a döntést most. 

Mondd ki: ’Uram, én Veled akarok élni. Meghalok saját magam érdekeinek, és ezentúl Neked akarok élni – minden nap.’

A legnagyobb szabadság a jónak a cselekvésére az, amikor nem húz a régi, nem köt a régi, nem emlékeztet, nem mutogat ujjal a régire, nem mardos ott belül semmi –, mert meghalt, mert keresztre feszíttetett, odaadtam.

Ebben van egy üzenet: Amikor eljutott Isten népe a Jordánhoz, eltökélték magukat. Már nem űzte, nem hajtotta őket a ’tatár’ (az egyiptomiak). Ők akkor hitből mentek át Józsué vezetésével, Isten parancsa szerint a frigyláda után. Hitből mentek át az ígéreteket birtokba venni. A Vörös-tengeren úgy keltek át, hogy egy menekülő csapat voltak, rabszolga sorból menekültek ki a pusztába. Most pedig seregként tudatosan akartak bemenni az Ígéret Földjére, és végigharcolni, birtokba venni mindazt, amit Isten eléjük adott. Ez egy új helyzet. Ez egy új szakasz. Részedről is szükséges, hogy ez a döntés megszülessen! Most, szeptember elsején.

Lehet az ember életében félelem – ismeretlentől, sötéttől, bizonytalanságtól, adósságoktól, bukástól, szégyentől, bűntől, betegségtől, éhezéstől, hajléktalanságtól, mások véleményétől, haláltól – nagyon sok mindentől. De ha valaki meghal: egy halott már nem fél. 

Amikor meghalsz a világnak, akkor – azt mondja Pál apostol, hogy – felszabadultál a világ alól. Amikor meghalsz a kívánságoknak felszabadultál a kívánságok alól. Amikor meghalsz a bűnnek, akkor felszabadulsz a bűnök alól. Amikor úgy érzed, nagyon éles a küzdelem, amikor azt tapasztalod, hogy állandóan küzdeni, harcolni kell, akkor azt mondom, hogy a legjobb döntés: add halálba a régi természetet! 

Újítsd meg a bemerítkezéskori eltökéltségedet (amit akkor megtettél), azt a döntésedet újítsd meg, nap mint nap! Add halálba az egot, add halálba az önös vágyakat, kívánságokat, és kötelezd el magad újból és újból egy önzetlen életre! Ez ad egy győztes életet. Ez ad egy szabad életet. Ez ad egy tiszta, szent életet. Ettől leszel szabad arra, hogy meg tudod csinálni azt, amire Isten elhívott. Ez ad szabadságot arra, hogy be tudod tölteni az elhívásodat, és Isten természetfölötti erejében, a feltámadás erejében fogsz tudni járni.

Az 1. Korinthus 10,1-2-ben olvastuk, amikor Izrael átkelt a Vörös-tengeren, az volt számukra a bemerítkezés („mindnyájan bemerítkeztek Mózesre”). Mi lett Izrael bemerítkezésének az eredménye? Elpusztult az egész őket üldöző egyiptomi hadsereg. Felszabadultak mindegyiktől, aki őket eddig zargatta, ostorozta, kényszerítette, munkára kötelezte. Átjöttek a Vörös-tengeren. Víz nélkül! És mit mond a Biblia? Hogy bemerítkeztek. Mert az egy hitbeli cselekedet volt. Ezáltal Isten egy olyan szabadulást adott, hogy soha többé nem látták azokat a katonákat – legfeljebb egy-két hullát, szekérkereket, istrángot vagy kimúlt lovat.

Úgy hiszem, ennek van ma is üzenete: A bemerítkezés által Isten felszabadít a múlt nyomasztó, fogva tartó, megnyomorító, rabszolgasorban tartó erőitől. A Jordánon való átkelésnek pedig van egy plusz üzenete, mert nem ugyanaz volt a két átkelés. 

Most a Jordánon való átkelés az, ami egy hitbeli lépést igényel részedről. Isten azt akarja, hogy ezt az átmenetelt, ezt az odaszánást, ma, szeptember elsején tegyük meg. Mindegyikőnk. Legyen kihangsúlyozva a kereszt az életedben. Ahhoz, hogy sikeres legyél, hogy a pályádat be tudd futni, az ígéreteket meg tudd ragadni, és beteljesedjenek: eggyé kell válni Jézus Krisztus halálával. Hiszem, hogy annak az új időszaknak, amibe most belelépünk, az eleje és a vége is a Krisztus keresztje. És ahogy ez meglesz, hiszem, hogy a Menyasszony fel fog öltözködni Krisztus dicsőségével, Isten dicsőségével. 

Különbségek a Vörös-tengeren és a Jordánon való átkelés között. Az egyik az kényszer volt. A másik szabad akarat. Senki sem kényszerít arra, hogy ebben az új időszakban győztes legyél. Senki sem kényszerít arra, hogy ebben az új időszakban a feltámadás erejében jeleket és csodákat élj át. De én szeretném. Én akarom. Ha te is akarod, mondd ki: 

’Úr Jézus Krisztus, a feltámadásod erejében akarok, és vágyok élni!’

A Vörös-tengeren való átkelésnél, az előttük levő próbákat nem ők választották. Kényszerhelyzet volt. A Jordánnál viszont ők választották. Dönthettek volna úgy, hogy ’nem megyünk át, jó nekünk itt’. 

Ez a másik alapvető dolog: Vége van, hogy bármilyen ’belső ellenséggel küzdj’. Ott belül, a szívedben kell már a személyes bűnökkel küzdened, hanem ahogy letetted az életedet Krisztus kezébe, eggyé lettél az Ő halálával, a feltámadás ereje erőt ad arra, hogy kiszoríts minden olyan külső erőt, ami téged, a családodat, a szellemi családod, a gyülekezetet, vagy akár ezt a várost vagy ezt a népet meg akarja nyomorítani. Hiszem, hogy annak van az ideje, hogy nemcsak magunkért kell élnünk. Isten akarata nemcsak az, hogy áldott legyél. 

Tudod, hogy Isten akarata, hogy áldott legyél? Igen. Mert erre kaptunk elhívást, ez az örökségünk. De miért áld meg Isten bennünket? Azért, hogy áldássá legyünk. Mondd a melletted levőnek: ’Azért áldott meg Isten téged, hogy áldás legyél sokak számára.’

Az előrehaladásunk már nemcsak arról szól, hogy ígéreteink beteljesednek. Nemcsak arról szól, ami előttünk áll, hogy a futásunkat megfutjuk. Az előttünk álló időszak arról is szól, hogy Isten rajtad, rajtunk keresztül mások számára is megnyitja a szabadítást, lehetővé teszi a szabadulást. Kinyitja a szabadság kapuját és ajtaját. „Egynek engedelmessége által sokan megigazulnak és igazzá válnak” (Róma.5,19). Legyél te ez az egy! 

Oskar Schindleren keresztül kb. 1200 ember menekült meg a holokauszttól. Azoknak már hat-hétezer leszármazottjuk van. Ők mindannyian egyetlen ember engedelmességének köszönhetik az életüket. Te hány emberrel fogsz találkozni a Mennyben, akik odamennek hozzád, átölelnek, és azt mondják: ’a te engedelmességed miatt vagyok itt. Mert te tettél bizonyságot a nagymamámnak; te imádkoztál az apámért, és ő utána engem is üdvösségre vezetett, és ezért vagyok itt’. Ámen! 

Ez az üzenetem. Imádkozzunk együtt:

’Mennyei Édesatyám! Most eldöntöm: nem akarok magamnak élni; nem magamnak fogok élni ezen túl. Segíts meg ebben! Egy önzetlen módon, a Te kezedben eszközként és áldás-csatornaként odaszánom magam az emberek számára. Használj engem!’

Most imádkozunk a diákokért, a szüleikért, imádkozunk a pedagógusokért, én nem csak azt szeretném, hogy egy áldással küldjünk titeket ki erre az új tanévre. Ha kijössz áldásra, beleáldjuk a zsigereidbe, az elmédbe, az álmaidba, a szívedbe, a belső részeidbe, beleáldjuk a csontjaidba úgy, hogy nem tudsz tőle megszabadulni. Beléd megy egy olyan gondolat, olyan motívum, hogy Istennek, Krisztusnak akarj élni. Ezért fogunk imádkozni. Ha ezt szeretnéd, akkor gyertek ide…

’Mennyei Édesatyám, az Előtted való letérdeléssel is kifejezem, megalázom magam. Egy új időszakba lépünk, egy új időszak kezdődik, és ezt az időszakot a Te kezedbe helyezem. A letérdelésemmel kifejezem, ami rajtam áll, meg akarom tenni. Nem én akarok dominálni ebben az időszakban. Uralkodj Te! Átadom Neked a tanulásomat, a tanításomat, a szülőségemet; hadd legyen a Te terveid szerint, legyen a Te akaratod szerint, legyen egy önzetlen módon, legyen a Te dicsőségedre! Hadd tudjon a feltámadás ereje kiáradni, kibomlani, jelekkel és csodákkal megnyilvánulni, az által, hogy önzetlen módon odaszánom magam erre az időszakra – mint diák, mint szülő, mint pedagógus. Uram, azért, hogy a Te dicsőséged, a Te Királyságod előbbre jusson, megnyilvánuljon. Az Úr Jézus nevében. Ámen!

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.