Szóljunk életet!

Szóljunk életet!

Szóljunk életet! 1024 683 Rádió Sansz

Köszönöm a bizalmatokat, a meghívásotokat (Paul és Kati, vezetőség, és az egész gyülekezet), és hálás vagyok az Úrnak, hogy itt állhatok előttetek. Segítségül hívom az Úr nevét:

Mennyei Atyánk, hálát adunk Neked a Te szeretetedért, és köszönöm neked, hogy Te mindenható, fenséges, nagy Király vagy! Köszönjük Neked Uram, hogy Te vagy az az Isten, aki teremtettél mindent, és minden a Te hatalmad Szavára lett: látható, és láthatatlan. Mindent, ami csak létezik – akár tudunk róla, akár nem; akár látható, akár láthatatlan –, mindent a Te hatalmad Szavával tartasz fent, tartasz létezésben. 

Hálás vagyok Neked, Uram, hogy van néped ebben az országban, ebben a nemzetben. Hálásak vagyunk Budapestért, hálásak vagyunk ezért az országért, az itt élő emberekért, és az itt élő magyar eklézsia-részért. 

Felemeljük Názáreti Jézus Krisztus, a Te nevedet ezen a helyen, ahogy a dicséretekkel, imákkal, az adakozással, az úrvacsorai közösséggel is a Te nevedre száll a dicséret, a dicsőség, az imádat. Urunk, megragadjuk az ígéretedet, mert Te azt ígérted, ahogy mi ezt megtesszük, Te minden szívet, mindeneket magadhoz vonzasz. Tedd ezt most! Tedd ezt ne csak az itt levőkkel, hanem azokkal is, akik online néznek, és azokkal is, akik talán nem is hallottak eddig még rólad; hogy a Te Királyságod előrejusson, és a Te szereteted, jóságod milliókat megérintsen, és bevonzzon a Te Királyságodba! Jézus nevében. Ámen!”

’Életet szólni’ – ez az én feladatom most, erről kell beszélnem. Amikor ilyen témát kapsz, hogy erről beszélj, lehet, hogy arra gondolnak sokan, talán a legjobb az lenne, hogy a „pozitívan beszélni, jót mondani” sémákat vegyük elő. De ehhez nem kell kereszténynek lenni, ehhez lehetsz valamilyen MLM-es hálózatban is. Akkor mi a különbség a kettő között? Mert azért valami különbség mégiscsak van. Egy kihívást intézek hozzátok: tartsatok velem egy tanulmányozásban, mivel sok bibliaverset fogunk átnézni ezzel kapcsolatban.

 1. A Beszéd, a ’Logosz’, a Szó 

János 1,1-3 „Kezdetben volt a Szó (’Logosz’), és a Szó Istennél volt, Isten volt maga a Szó. Ez kezdetben Istennél volt. Minden Őáltala lett (a Szó által), és nála nélkül (Isten ’Logosza’ nélkül) semmi sem lett, ami lett.” 

Most már a Hubble-tól kezdve sok más antennákkal kutatják az eget, rengeteg műhold van, és olyan ismerete van az embernek már, ami ezelőtt húsz éve nem volt. Úgy gondolom, hogy 50-100 év múlva (ha addig nem jön vissza az Úr) ez az ismeret, ez a tudás óriási módon meg fog növekedni, de akármennyire is megnő, még nagyon-nagyon messze lesz attól, hogy befogja az emberi elme mindazt, amit Isten teremtett. Mert ha megnézitek a naprendszerünket, a naprendszerekből álló galaxisunkat, és a galaxisok milliárdjaiból álló Univerzumot: az emberi elme nem képes felfogni, de minden, ami létezik; minden, ami látható; minden ami láthatatlan, az Isten Szava által lett. Amikor arról van szó, hogy ’szóljunk életet’, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy nem mi találtuk ki, nem a majom utáni törzsfejlődés eredménye a beszéd, hanem a Szó, a Beszéd, a „Logosz” mindenek előtt létezett – mert mindez maga Isten.

Zsidók 11,3 „Hit által értjük meg, hogy az egész világ (a világkorszakok) Isten Beszéde által lett teremtve, alakítva és formálva, hogy ami látható, az a láthatatlanból állt elő.”

Tehát (1) az első axiómánk, hogy Isten maga a Szó, maga a Beszéd. Másik pedig, hogy (2) a láthatók és láthatatlanok Őáltala lettek, a harmadik pedig, hogy (3) a láthatók a láthatatlanból állnak elő. Tehát minden, amit most látunk, az előtte már létezett. Mielőtt láthatóvá lett, előtte láthatatlanként létezett, és a láthatatlan létezőből lett a látható létező.

Csak gondoljunk a történelemre. Most a Dániel 10. fejezete jutott eszembe: amikor Dániel böjtölt, és a 21. napon Gábriel angyal megjelent neki. Elhozta Isten üzenetét, amit Isten már 21 nappal azelőtt elküldött, de azt mondta Gábriel, hogy „azért késlekedtem az üzenet átadásával, mert Perzsia fejedelme ellenem jött, és egy harcba keveredtem, és nem tudtam eljönni egészen addig, amíg Mihály a seregeivel segítségemre nem jött. Most megyek vissza, és mikor visszamegyek, akkor legyőzzük, de egyből már Görögország fejedelme jön ki, és ellene fogok küzdeni.” 

Miért beszélünk erről? Mert a láthatatlanból állt elő a látható. Akkor a történelemben a Görög Birodalom, Nagy Sándor még sehol nem volt. De Gábriel főangyal már erről beszélt, hogy szellemben Perzsia fejedelme (vagyis a látható világban a Perzsa Birodalom) után jön majd a Görögország fejedelme – vagyis a Görög Birodalom. Ezt láthattuk is utána a történelemben megvalósulni. Fantasztikus, óriási léptékű és nagy horderejű események, melyek népeket, nemzeteket, földrészeket befolyásolnak – mind-mind előbb szellemben, a szellemi, láthatatlan világban történnek meg. Minden, ami látható, a láthatatlanból áll elő. 

Zsoltárok 33,9 „Mert Ő szólt, és meglett, Ő parancsolt, és előállt.”

Az azt jelenti, hogy mindennek a forrása ’nemcsak’ maga Isten léte, Isten lénye, hanem Isten kimondott Szava. Isten ezért szól. A Szónak óriási jelentősége van. A Beszédnek az emberi értelem számára felfoghatatlan jelentősége van az egész világmindenségben, és itt a Földön, az ember életében is, a mi személyes életünkben is.

 1. Hogyan kapcsolódik össze az ember és Isten Szava?

Az ószövetségben is láthatjuk, ahogy Isten kiküldte az Ő Szavát egy-egy helyzetbe, az Ő Szava volt, ami beleavatkozott az emberi létbe. Akár a Bírák könyvét, ha végignézzük: öt évig, hét évig, tíz évig, negyven évig bírta Isten népe az elnyomást, míg végül az Úrhoz kiáltottak. Attól függően, mekkora volt a nyomorúságuk. Isten mindig azzal kezdte az Ő népe életébe is a beavatkozást, hogy küldött egy prófétát vagy küldött egy angyalt. Küldött egy üzenetet, és utána támasztott szabadítót, utána jött az a valaki, aki megszabadította Isten népét. 

Isten először mindig az Ő Szavát, az Ő Beszédét küldi ki. Ámós prófétát ismerjük, jól tudjuk a kijelentést: „Semmit sem cselekszik az Úr, az én Uram addig, míg ki nem jelenti az Ő akaratát a prófétáin keresztül” (Ámós 3,7). Tehát Isten először mindig beleszólja az emberi létbe a megcselekedendőt, a láthatatlanból a láthatóba behozandót, a megteremtendőt, a gyógyítandót.

Zsoltárok 107,20 „Kiküldte az Ő Szavát (’Logoszát’), és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből.” 

Tehát Isten azt mondja, hogy amikor hozzá kiáltunk, Ő a Szavát küldi ki, és az Ő Szava végzi el, az Ő Szava által ment ki mindezekből a tőrökből, betegségekből, átkokból, ragyákból, félelmekből, szorongásokból és szükséghelyzetekből, amivel most is tönkre akarja tenni az ördög az embert. Isten Szava ad tökéletes megoldást és szabadulást mindattól, amit most is, a 21. században képes produkálni az ördög. Sátán azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson – e három szó teljesen lefedi az ő minden tevékenységét, mert nem képes olyat produkálni, ami ezen kívül lenne.

Az újszövetségben pedig azt látjuk, hogy Isten Szava úgy lett teljesen emberközelivé, hogy nemcsak ’elérte’ az életünket, hanem Ő maga lett emberré. Ehhez a klasszikus és fontos kijelentés:

János 1,14 „A Szó (’Logosz’) testté lett, köztünk lakott, és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” 

Ez egy óriási és fantasztikus dolog. Emlékeztek, a királynak azt mondta a próféta: „Kérj jelet az Úrtól!” „Nem kérek” „Kérj jelet az Úrtól!” Végül fölbosszankodott az Úr Akház királyra, és azt mondta: „Ha nem, akkor majd Én adok jelet: a szűz fogan, és fiút szül – ez lesz a jel” (Ézsa.7,14). Ez volt a Messiás eljövetelére egy olyan ígéret, amit mikor Mária meghallotta Gábriel üzenetét, meg tudott ragadni a szívében. Gondolj bele, ha te most meghallanád 14 éves lányként, hogy kilenc hónap múlva szülsz egy gyereket úgy, hogy nem is volt férfival kapcsolatod, te mit mondanál erre? Mindenesetre maradjunk annyiban, hogy nem volt könnyű helyzetben Mária, de azt mondta: „Legyen nekem a te beszéded, a te szavad szerint. Legyen nekem a te akaratod szerint, amit személyre szabottan nekem terveztél.” (Lukács 1,38

Isten Szavát, Isten ’Logosz’-üzenetét a Szent Szellem arra a helyzetre személyre szabottan megelevenítette Máriának. Erre a Szent Szellem által szívben kijelentett ’ígéret’-szóra, ami ebben a helyzetben már ’réma’-szó volt, erre mondta Mária: „Legyen nekem úgy, ahogy Te mondod”. 

És erre Isten Szava Mária hitbeli engedelmes szavával együttműködött, és Isten élő Beszéde egy pici fizikai maggá, spermává lett Mária méhében. Előtte láthatatlan volt, de létező szellemi valóság volt előtte is Isten Szava. Előtte nem a ’semmi’ volt, nem az volt, hogy ’nem volt’, mert előtte is létezett Isten Szava, Isten Beszéde. 

Isten pedig mindörökké ugyanaz. Mivel Isten a Szó, nincs olyan szükséged, nincs olyan Isteni ígéret, aminek a megvalósulásához, materializálódásához szükséges szellemi ’sperma-mag’ ne létezne szellemben. És ha te Isten bármelyik ígéretét megragadod – mert az van megírva, hogy „Istennek minden ígérete ámenné és igenné lett” (2.Kor.1,20) –, akkor az az ígéret Krisztusban a tiéd… hit által. Persze tudom, jönnek a teológusok, jönnek a különböző teológiai látásból iskolázott tudósok, és azt mondják: „de ez az ígéret Júdának szólt”, „de az az ígéret csak X-nek, Y-nak szólt”. Kérdezek tőled valamit: a Timóteusnak írt levél kinek íródott? Timóteusnak. És vajon szólt már hozzád Isten a Timóteushoz írt levélen keresztül? Az Efézusi levél kétezer évvel ezelőtt az ott élt gyülekezetnek íródott. És vajon szólt már Isten hozzád személyesen az Efézusiakhoz írt levélen keresztül? Szerintem igen. Ez pedig azt jelenti, hogy a Bibliában minden – az 1.Mózes 1,1-től egészen a Jelenések könyve legvégéig:

2.Tim.3,16 „A teljes Írás Istentől ihletett…”

2.Pét.1,20-21 „… az Írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. (21) Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Szellemtől indíttatva szóltak Isten szent emberei.”

Vagyis „a teljes Írás Istentől ihletett”, a teljes Írás prófétai szó. A Jelenések könyve pedig azt mondja: „a prófétaság szelleme a Krisztusról való bizonyságtevés”. Vagyis, ha prófétai szó az 1.Mózes 1,1-től a Jelenések legvégéig, akkor minden egyes szó a Názáreti Jézus Krisztusról bizonyság. Alan Vincentnek az a kijelentése engem nagyon megérintett és azóta is ezt kimondom, megvallom: „Uram, elköteleztem magam a Biblia, a Szent Írások felé, és megvallom: 

(1) Minden egyes szót, amit Te kijelentettél, elhiszem, és elfogadom. 

(2) Minden egyes parancsolatnak, amit Te kijelentettél – akár értem, akár nem értem –, alárendelem magam, és engedelmeskedem annak. 

(3) Minden egyes ígéretet (akár szimpatikus, akár nem) igénylek, személy szerint megragadok. Mert Krisztus többek között azért lett emberré, azért halt meg és támadt fel, hogy minden ígéret Őbenne ámenné és igenné, vagyis megvalósulttá legyen. 2.Kor.1,20 „Istennek minden ígérete ámenné és igenné lett Őbenne…” Bár ezen ígéretek megvalósulásai szellemben vannak – hiszen hol áldattunk meg minden áldással? A Mennyekben, a Krisztusban. Tehát minden ígéretünk sperma-magja létezik szellemben, a Mennyben, a Krisztusban. Erre az ígéret-magra mondta Mária: „legyen nekem a Te akaratod szerint”, vagyis „a testem változzon meg a Te kijelentett ígéreted szerint”. És Mária teste elkezdett változni.

Amikor azt akarod, hogy valamilyen gyógyulás-, anyagi áldás-, kapcsolati változás ígérete megteljesedjen az életedben, minden esetben Isten Beszédét kell, hogy megragadd, mert az már létezik. Ha Isten ígérete már valamikor ki lett mondva, az már valóság! Megvan az az ígéret-mag, azt már csak meg kell ragadnod, és ugyanúgy ki kell mondanod, mint Mária: „Legyen nekem meg! Valósuljon meg! Manifesztálódjon! Testesüljön meg! Váljon anyagi valósággá az életemben!” Ámen!

 1. Ismerjük, nagyon jól tudjuk, hogy a nyelv hatalmában van az élet és a halál. 

Péld.18,21 „Az élet és a halál a nyelv hatalmában van, és amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi.” 

Isten elénk adta az életet és a halált, és azt kérte, azt parancsolta, hogy válasszuk az életet. Tehát ez nemcsak a jól felfogott érdeked, hanem hit, ugyanakkor engedelmesség kérdése is. Nem mondhatom magam kereszténynek, Jézus tanítványának, ha nem választom az életet. Ha az életet választom, ezzel az is jár, hogy a beszédemmel is az életet választom. Amikor a beszédemmel mégsem az életet mondom, akkor az azt jelenti, hogy engedetlen vagyok, és nem vagyok Jézus Krisztus tanítványa; nem úgy élek, mint egy tanítvány. Tehát olyankor meg kell változtatnom a gondolkozásmódomat és a beszédemet.

Ismeritek a Kánaán földjére kiküldött kémek történetét. Amikor visszajöttek, tíz kém negatív beszámolót mondott a népnek.

4.Móz.14,23 „Nem látják meg azt a földet, ami felől megesküdtem az ő atyáiknak. Senki nem látja meg azok közül, akik gyaláztak engem” – mondta az Úr a tíznek beszéde után. 

A tíz kém mit mondott a szavaival? Vajon hazudtak ők? Ma úgy mondanánk, hogy realisták voltak. De a helyzet az, hogy ez a ’realizmus’ kb. 800.000 – 1.200.000 ember halálát okozta. Azért halt meg ennyi ember, mert tíz ember ’realista’ volt. De Isten mégsem azt mondta, hogy megítéllek, mert ’realisták vagytok’, hanem a 23. versben azt mondja: „akik gyaláztatok engem”. Isten gyalázása, ha én azt mondom, amit látok? Hoppá! És itt jön, amit erre Isten szólt:

4.Móz.14,28Élek én – azt mondja az Úr –, hogy pontosan úgy cselekszem veletek, ahogy szóltatok a fülem hallására”

Tíz kém halált, reménytelenséget és kilátástalanságot szólt. Gyakorlatilag Isten ígéret-szava ellen szóltak, mert azt mondták, hogy lehetetlen, hogy beteljesedjen Isten ígérete. Isten tett egy ígéretet, ez a tíz ember pedig a körülményeket, a láthatókat – ’a realitást’ – látva azt mondta: „ez lehetetlen, hogy megvalósuljon”. Isten erre mit mondott? „Gyaláztatok engem.” 

Ez azt jelenti, hogy meghazudtolom Istent, ha az Ő ígérete ellenére a láthatókhoz, a ’realitáshoz’ ragaszkodok, és a látható körülményeket mondom ki, és azt szajkózom Isten ígérete ellenére („de hogy ez így van, meg úgy van…”). Erre mit lépett Isten? „Akkor legyen úgy!” 

Tanulság, hogy Isten ígéreteit meg kell ragadnunk, és megteljesíteni; életet kell szólnunk. Mindannyian ismerjük a 48. Zsoltár 9. versét: „Ahogyan hallottuk, úgy láttuk.” Az a 800-1,2 millió ember így hallotta és így látta. Szabadakarati döntésük volt, hogy most Kálebnek és Józsuénak higgyenek, vagy annak a tíznek. Úgy döntöttek, hogy annak a tíznek hisznek. ’De, hát, a többség mégsem tévedhet!?’ – de bizony, a többség is tévedhet.

Zsolt.48,9 „Ahogyan hallottuk, akként láttuk...”

Káleb és Józsué Isten ígéret-szavát szólták, elmondták, hogy „Mindaz, amit ez a tíz ember mond, az igaz. Igaz, amit mondanak, de Isten Beszéde a körülmények ellenére is igaz, és ha Isten megígérte, akkor meg fogja csinálni! Ne zúgolódjatok, és ne gyalázzátok Istent azzal, hogy megkérdőjelezitek az Ő ígéretét, megkérdőjelezitek, hogy meg tudja csinálni! Ha meg tudta csinálni, hogy csapásokon keresztül kihozott bennünket nagy győzelemmel a szolgaság földjéről Egyiptomból, sőt Egyiptom minden gazdagságával, akkor meg tudja azt is cselekedni, hogy bevisz minket az Ígéret Földjére.” És látjuk, hogy meg is csinálta.

1.Péter 4,11 „Ha valaki szól, akkor Isten szavát szólja.”

A ’karanténos’ időszak alatt mi is csináltunk olyat, hogy a zárt Facebook-oldalunkon minden nap elhangzott egy-egy bizonyság, bátorítás. Némelyik építő volt, némelyik tanulságos. Az önmagában nem bizonyság Isten szeretetéről, ha elmondok magamról egy történetet. Az önmagában még nem Jézus Krisztus dicsőségéről, hatalmáról bizonyság, ha elmondom az érzéseimet. 

Amikor pásztorolunk valakit, első sorban nem az érzéseire vagyok kíváncsi. Természetesen szívesen meghallgatom, ha szeretnéd, hogy szolgáljak feléd, de úgyis oda fogunk eljutni, hogy elszakadj azoktól és oda tudd kötni magadat Isten Beszédéhez – az érzéseidtől függetlenül. Kiindulás-alap lehet ez, de sokkal inkább az a cél, hogy szóljuk, mondjuk annak hatalmas dolgait, aki képes megváltoztatni, aki képes meggyógyítani, megszabadítani – és Ő meg is akarja ezt tenni. 

Valamit megértett Mária, amikor azt mondta: „Legyen meg nekem a Te akaratod”. Ez nem csupán egy vágy, hanem ezzel a döntésével felvállalt egy olyan életpályát, amiről tisztában volt, hogy mások számára az élete ettől botrány lehet, sőt akár a társadalomból való kivetettséget is eredményezheti, hiszen ha ezt a helyzetet és a törvényt betű szerint nézzük, akár megkövezés is lehetett volna e történet vége.

 1. Hatalom alá vetettség – engedelmesség is része, hogy az ’életet szóljunk’ működjön

A római százados történetét ismeritek: ott van a beteg szolgája. Szerette, megkereste Jézust, megalázkodott, de valamit megértett, és így kezdte: „Mivel hatalom alá vetett ember vagyok, ezért tudom, ha csak egy szót szólsz, akkor meggyógyul az én szolgám.” (Lukács 7,7-8

Itt kimondott valamit a százados, amit Mária a válaszába ugyan nem fogalmazott bele, de a kimondott szavaiban és hozzáállásában benne volt: mert ebben benne volt az engedelmesség és az alávetettség. Életet szólni következetesen, az egész életedben, csak alávetettséggel és engedelmességgel leszel képes. Azt is jelenti ez, hogy alá kell, hogy hajtsam a lényem az Élet Beszédének. Alá kell, hogy hajtsam, és engedelmeskednem kell az életem minden területén, életem minden idejében az Élet Beszédének, az Élet Forrásának, magának Istennek. Csak úgy fog működni. 

Egy hét 168 órából áll. Abból kb. 2-3 órát töltünk istentiszteleten – az egészhez viszonyítva ez nagyon kevés. Még 2% százalék sincs! Nagyon kevés az az idő, amit direktben Isten Szavainak hallgatására fordítunk egy héten. A hit viszont hallásból fakad. 

Zsolt.48,9 „Ahogyan hallottuk, akként láttuk...”

Ahogy halljuk, akként látjuk. Fantasztikusan szolgálnak a dicséretvezetők, és prédikálnak a szolgálók, stb. És csodálkoznak, ha egy hét múlva újra fel kell erősíteni az embereket a hitükben, reménységükben. Miért? Hát, az istentisztelet után a testvérek elmennek, és a következő 165 órán át legtöbbször nagyon-nagyon mást hallanak, hallgatnak. Viszont a hétköznapjainkban meg kell állnunk, ahhoz meg kell erősödnünk. Néhány hete elhangzott a gyülekezetetekkel kapcsolatban a prófécia: a sötétben világítani kell (Ézsa.60,1-3). Azt úgy tudod megélni, ha békességet szólsz, ha reménységet szólsz, és életet szólsz. Ezt pedig nem tudod máshogy megcsinálni, csak ha függőségben élsz. Ha pedig függsz, akkor ez az engedelmesség, mert a függés azt jelenti, hogy engedelmes életet élsz. 

Azt mondta a százados: „Hatalom alá vetett ember vagyok, ezért tudom, ha szólsz, egyetlenegy szó elég, hogy a szolgám meggyógyuljon. Mert én is egy szót szólok, és a szolgám megcsinálja.” Igen, meglesz, ha te szólsz egy szót, mert te is hatalom alatt vagy. Ha te hatalom alatt vagy, akkor azt jelenti, hogy kimondod Isten Szavát, és akkor az meg is lesz. Amikor kimondod Isten ígéretét – mert a szívedben hozzákötötted magad, alávetetted magad annak –, akkor az meglesz.

2.Korinthus 4,13 „A hitnek mibennünk is ugyanaz a szelleme van meg, ahogy meg van írva: „hittem, ezért szóltam”: hiszünk mi is, és azért szólunk.” – mondja Pál apostol.

Vagyis: ha kijövök ide a mikrofonhoz, akkor kutya kötelességem, hogy hittel szóljak. Ha én mások fele beszélek, kutya kötelességem, hogy életet szóljak és hitet szóljak.

Amikor szolgálókkal, mentorokkal, mentoráltakkal szoktunk beszélgetni, ez a másik kulcs-bibliavers, amin elidőzünk:

Róma.12,6-7 „Mivel külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adatott kegyelem szerint – akár írásmagyarázás vagy szolgálat, vagy tanítás, stb. …, a hitnek szabálya szerint csináljuk.”

Például mit jelenthet az, hogy „a hit szabálya szerint intselek”? Mit jelent az, hogy a hit szabálya szerint tanítsak? Mit jelent az, hogy a hit szabálya szerint csináljak valamit? 

Mindannyian ismerjük a hit definícióját: „A hit a nem látott dolgok felől való meggyőződés” (Zsid.11,1). Nem végezhetem úgy az intést, hogy közben nem vagyok meggyőződve afelől, hogy amit mondok, az téged meg fog változtatni és krisztusivá formál. Ha ez a hit nincs meg bennem, akkor nincs meg a jogalapom, a legitimitásom arra, hogy intselek. A tanítás alapja ugyanez. Ha látom, hogy szükséged van – vagy valakinek szüksége van – egy területen tanításra, ismeretre, akkor van jogalapom és szellemben legitimitásom ezt megtenni, ha elveszem azt a hitet is, hogy a hirdetett isteni igazság felé felfakad benned a hit, és – még lehet, hogy nem látom, de – megterem benned az a gyümölcs. Vagyis az Isten Beszédének magja, ami láthatatlan, bejön a szellemedbe, a szívedbe, és életet, gondolatokat, szokásokat, beszédstílust, időbeosztást, fontossági sorrendet, kapcsolatokat fog megteremni. Nem mondhatok akármit. 

- „Nem mondhatok akármit? Korlátozol a szabadságomban? Mi ez? Kontroll?”

A helyzet az, hogy tényleg nem mondhatok akármit, de én a szabad akaratomból döntöttem így. Miért? Hitből és engedelmességből. Miért? Mert hatalom alatt akarok élni, azért, hogy az Élet Beszéde működőképes legyen az életemben. Nem akarok ettől elszakadni; különben az Élet Beszéde nem fog működni. 

 1. A hitem és engedelmességem megnyilvánulása a megvallásaim 

A hitbeli engedelmességem kifejeződése az, hogy nem mondok akármit. Innen (is) tudod, hogy hitben és engedelmességben járok, hogy nem mondok akármit. Ha rajtakapsz, hogy valami mást mondok, akkor szeretettel figyelmeztethetsz, hogy a megfelelő mederbe billenjek vissza, hogy a számból kijövő szó Élet legyen.

Egyhetes imatábor van mögöttünk (tegnap délután lett vége), és érdekes volt, ahogy különböző gyakorlatokat csináltunk, és kellett kikeresni bizonyos társadalmi szituációkra bibliaverseket, ígéreteket. Természetes szinten lehetetlennek tűnő dolgokkal kapcsolatban kellett kimondani ’dolgokat’, Isten szájából származó ígéreteket. Láttam, hogy volt, akinek először nehezen ment az, hogy teljesen más dolog az, amit érzek vagy amit látok, és teljesen más dolog az, hogy kikeresem arra a konkrét megoldandó társadalmi szituációra Isten ígéretét, és azt mondom ki. 

És milyen ígéretet keressek ki egy-egy adott helyzetre vonatkozóan? Én nem azt keresem ki, hogy „bolond vagy te Pál!” – merthogy ez is meg van írva (Ap.csel.26,24) –, hanem valami mást. Mi ad ezekben útmutatást, irányelvet? Többek között az, ami meg van írva: „Mit szól az Úr Isten most neked? Kétség nélkül békességet szól az Övéinek...” (Zsolt.85,9). És a Jeremiás próféta 29,11 szerint pedig: „Reményteljes jövőt”

Amikor hallok egy álmot, lehet az figyelmeztetés, ugyanakkor ti is tudtok már néhány történetet azzal kapcsolatban, hogy imával mennyire meg lehet változtatni dolgokat. Klasszikus példa erre Ninive esete. Eleve emiatt nem akart elmenni Jónás Ninivébe, mert tudta, ha az ottaniak megtérnek, Isten a végén megkönyörül rajtuk, nem teljesedig be az ítélet-prófécia, ő pedig az emberek szemében ’hamisprófétának’ fog látszani, vagyis ’a hitelességét fogja rontani’ az ítélet elmaradása.

A hitem és az engedelmességem megnyilvánulása a beszédem. Ezt hogy mondanám máshogyan? 

A ’megvallás’ = ’homologeo’ = ugyanazt mondani. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt mondom egy-egy élethelyzetre, mint amit maga Isten. Tehát, amikor én mást mondok egy-egy szituációra, mint amit Isten, akkor gáz van. Ehhez viszont meg kell keresnem, hogy arra a helyzetre, arra a szituációra Isten mit mond. Ha megtalálom, hozzá kötöm magam ahhoz, és azt mondom ki, akkor szólok Életet.

Ezt jelenti az „Életet szólni”, hogy ugyanazt mondom arra a helyzetre, mint amit Isten mond. Ha Isten ezt és ezt mondta rólam, akkor ezt mondom én is magamról. Nem így érzem, de nem azt mondom ki magamról, amit érzek. Bár lehet, hogy nem ez a látható, de nem azt mondom ki, ami látok, hanem azt, amit Isten kimondott. Bármit is gondolok, bármit is érzek, akkor is azt mondom ki, és az lesz az én megvallásom, amit Isten kimondott.

Zsid.3,1 „Figyeljetek testvérek a mi megvallásunk apostolára és főpapjára, Jézus Krisztusra.”

Jézus miért a megvallásaink apostola? Miért a megvallásaink főpapja Jézus Krisztus? Jézus azért van ott a Mennyei Atya jobbján, hogy amit te Isten Beszédéből, Isten ígéretéből megragadsz, és hozzákötöd magadat (ez a hit), és engedelmességgel megcselekszel (ez a megvallás = ’homologeo’, = ugyanazt kimondod): Ő ott van az Atya jobbján, és közbenjár érted, és azért a helyzetért főpapként, és Ő is kimondja ugyanazt. Így működik az oldás és a kötés is – „amit a Földön, azt a Mennyben is...” 

Mielőtt bejött volna a „prófétai” jelző az újkori karizmatikus cselekedetekre, azelőtt is prófétai dolgokat csináltak ám a hívők, csak lehet, hogy nem így nevezték, vagy nem is tudták. 

A megvallás például teljesen prófétai. Miért, mi a megvallás? Megragadom Isten ígéretét, hozzákötöm magam, és kimondom. Azt tudjuk, hogy szó szerint a láthatatlanból áll(t) elő minden látható. És itt jön be a prófétai, a prófécia. 

Mit mondunk próféciának? A prófécia a számodra most, valakin keresztül kimondott Isteni Szó (ígéret, bátorítás, stb.). Amikor te ugyanezt kimondod (kaptál egy próféciát valakitől, azt megragadod, hiszed, és ugyanúgy kimondod), akkor felszabadul valami a Mennyben:

Zsid.10,23 „Ragaszkodjunk a reménységünk megvallásához tántoríthatatlanul, mert Aki ígéretet tett, az hűséges.”Mihez kell ragaszkodnunk? A reménységünk a megvallásához. A reménységedet kell megvallani. Ha látod, akkor az már nem reménység. Tehát olyan dolgokat kell megragadnod, és olyan dolgokat kell kimondanod, amit nem látsz, azt kell kimondanod, amit nem látsz. Lehet, hogy nem látod az életet fizikailag, de mégis ezt kell kimondanod. Azt kell megvallanod, amit nem érzel, ami még nincs, és ennek a főpapjaként van az Atya jobbján Jézus. Ő ezért van ott, ezért esedezik és jár közben, hogy amikor te kimondod, Ő ugyanúgy kimondja. És ez által beteljesedik: „Isten szól, és meglett. Isten parancsol, és előáll.” (Zsolt.33,9) Ez a megvallásunk fantasztikus ereje.

1.Timóteus 1,18 „Timóteus fiam, kérlek, hogy azok szerint járj el, amiket neked parancsolok. Ez megegyezik azokkal a próféciákkal, amiket még régen kaptál. Használd azokat a próféciákat, mint fegyvereket! Harcold végig ezt a küzdelmet!

Tehát, amikor kimondod a kapott próféciáidat hittel, azok szellemi fegyverek. Istennek a fegyverei ezek a próféciák, amelyeket mikor hittel kimondasz, felszabadul az abban az ígéretben lévő teremtő erő, az ígéret megvalósulásához szükséges erő és hatalom. Mindez a megvallások által. Megvallások – van, akik a megvallásokat egy ’gyermekded’ dolognak tartják, mondván: „most akkor én ugyanazt szajkózzam, mint valaki más?”. És valóban. A megvallásokhoz szükséges – a hit mellett – egy egyszerű, gyermeki alázatos szív, amellyel alárendelem magam annak, megragadom, és hittel ahhoz kötöm magam. 

Ugyanez igaz és ugyanígy működik a megvallás a Bibliában levő minden egyes ígéretre is. Hány prófétai ígéret/prófécia van a Bibliában? Nem tudom pontosan, de nagyon sok. Többen megszámolták már, és bár nem teljesen pontosan, de nagyságrendben egyeznek az eredmények: több tízezer. Az is teljesen biztos, hogy Istennek minden ígéretére ’Igen!’ és ’Ámen!’ van nálad a szívedben, az Úr Jézus Krisztusban. 

Mi gyakran úgy gondoljuk, hogy csak az a prófécia, ha kiáll valaki, és így szól: „azt mondja neked az Úr…”, stb. De egyáltalán nem biztos, hogy csak ez a prófécia. Mert az is prófécia, amit például Pál apostol írt az efezusiaknak, vagy Dávid miktámja, stb., de ha te most azt hittel megragadod – akár csak egy fél mondatot belőle –, amit a Szent Szellem a bensődben megelevenít, azt tapasztalod, hogy ez neked most is erőt ad. De az neked egy hit-harc. És ebben a hit-harcodban ez a Szent Szellem által megelevenített bibliai fél mondat egy szellemi fegyver, amellyel a hit harcát megharcolod. Sőt, ezek által mások számára is életet tudsz harcolni. És ez a megvallás. 

Amikor életet szólunk, az nem jelent mást, minthogy Istent ragadom meg – aki maga a Szó, az Élet – az Ő Szavát, az Ő ’Logoszát’, az Ő Fiát, Jézus Krisztust, és Őt mondom ki. A Biblia csak a ’Logosznak’ az írott formája. A testté lett ’Logosz’ maga a Krisztus. Amikor a Szent Szellem által megelevenítetten prédikáljuk vagy megvalljuk, vagy prófétálunk dolgokat, az is maga a ’Logosz’, annak valamilyen kifejeződése. Ezért nem szabad elszakadnom az Isten Beszédétől, a ’Logosztól’, mert ha ahhoz kötöd magad, azzal tömöd tele az elmédet, a szívedet, és ezt mondod ki, akkor nem csak te szólsz, hanem ez által Isten szól – általad. Mert amikor megvallod, amit Ő már kimondott, és Jézus Krisztus a megvallásaink főpapjaként ott van az Atya jobbján, és amikor te kimondod, Ő is kimondja. És ahogy Ő is kimondja, MEGLESZ – pontosabban jelen időben MEGVAN!

Hadd mondjak el valamit. Nagyon személyes. Nem szoktam így nyilvánosan elmondani. Gyerekkoromban volt egy gyulladás a testemben, és emiatt a spermák nem voltak elég életerősek. Ez azt jelenti, hogy több papírom volt arról, hogy nem lehet gyerekünk. Amikor megkértem a Kati kezét, ezt elmondtam neki, hogy ne zsákbamacska legyen számára. Akkor én már évek óta megragadtam néhány bibliai ígéretet (pl. "az én ágyékomból származik az örökösöm", "megsokasítom a magodat", stb.), és minden nap megvallottam, és hittel kimondtam. Nem engedtem, hogy ez keserűségként legyen bennem. Kati ennek a tudatában is igent mondott, és összeházasodtunk. Néhány hónap múlva várandós lett, majd megszületett Gábor (most már 26 éves, megnősült, és az Urat szolgálja). Utána ismét elmentem orvoshoz, és újból ugyanaz a papírom van. De közben megszületett az ígéret gyermeke – mert a ’Logosz’ testté lett. Mert Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz! A ’Logosz’ MA IS testté, anyagi valósággá lesz!

Miért mondtam ezt el? Mert életet szólni az nem csupán valami ’pozitív beszéd’, nem csupán érzés, hanem Isten Szava mag. De ez szellemben van. Ha te azt megragadod, és azt mondod egy gyermeki engedelmességgel: 

„Legyen nekem – legyen az életem, alakuljon az életem – a Te Szavad szerint! Jöjjön be a Te Élet-mag Szavad az életembe, és változtassa meg azt úgy, ahogy Te akarod! Hozza létre mindazt, amit Te megígértél! Hozza be a láthatatlanból a láthatóba azt, amit Te kimondtál!” És ahogyan ezt én megragadom, hozzákötöm magam, és ezt mondom ki – ezt is fogom meglátni! Ezt azért mondtam el, hogy ti is tudjátok, hogy amit mondok, az valóság, és azt akarom, hogy higgyetek Isten Szavának!

A gyülekezetetek az Ézsaiás 60-ból kapott kijelentést néhány hete. A gyülekezetünk egyik alapkijelentése az Ézsaiás 62. rész 10-12. versek. 

Ézsaiás 62,10 „Menjetek át a kapukon...” Az Ézsaiás 62,11-ben pedig az van megírva: „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, eljött a szabadulásod!” 

Ez egy hitbeli és engedelmességbeli kérdés. Mit mondasz te a te testvérednek? Mit mondasz a gyülekezetnek? Mit mondasz Isten népének? Mert lehetne sok mindent mondani (pl. hogy „Hogy nézel ki?!”; „Nézz már tükörbe!” stb.) De nem ezt mondta Isten, hanem azt mondta, hogy az a mi elhívásunk, hogy „mondd meg Sion leányának: eljött a te szabadulásod!” 

Nézzük csak, mi is történt a látható világban, amikor Isten ezt Ézsaiással kimondatta: mindenfelé teljes tragédia volt. Ha megnézzük, ezután fogság jött; vagyis még rosszabb lett a helyzet! Isten viszont ebben a helyzetben kimondatta Ézsaiással, hogy „eljött a te szabadulásod”! Ézsaiás pedig nagy hittel és engedelmességgel kimondta: „Isten népe, Sion, eljött a te szabadulásod!” És utána még nagyobb csapás lett az egész nemzeten. 

Mi lett Ézsaiással? Vajon békességben halt meg, ágyban, párnák közt? Nem, őt is megölték, mártír lett. De igaz volt az a prófétai szó? Bizony igaz volt! 

És erre van elhívásod! Akármi van a körülményeidben, akármi is van a láthatókban, Isten azt mondja: „Szólj életet!” Mert minden Őáltala lett. Minden Isten Szava által lett. Semmi sincs – se a láthatókban, se a láthatatlanokban –, ami ne Isten Szava, ne Isten ’Logosza’ által lett volna! És „Isten szólt, és meglett, parancsolt, és előállt”.

Házi feladat: a saját életedre, a családodra, a gyülekezetedre, Budapestre, az országra – ne hagyd, hogy beszűküljön a szív, a gondolat! – írd össze Isten prófétai ígéreteit! Legalább hármat. Írd össze azokat a prófétai szavakat, amiket személyesen valakitől kaptál! De írd össze azt is, amit a Bibliából személyesen megragadtál, amit a Szent Szellem megelevenített neked. És kezdd el megvallani minden nap! Látod vagy nem látod, érzed vagy nem érzed: kezdd el megvallani! És meg fogod látni! Eljön az az idő. Ragadd meg ezeket hittel, és egy hitből való engedelmességgel szólj életet! És láthatóvá lesz!

Budapest, AGAPE Gyülekezet, 2020. július 26. vasárnap

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.